นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ กริญา งามสมสุข

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ กริญา งามสมสุข
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Aj. Kariya Ngamsomsuke
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กรรณิการ์ จันทร์อิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
2 นิรุตติ์ ชัยโชค อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3 สุภมล ดวงตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4 วรลักษณ์ วรรณโล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 ภูวนารถ ศรีทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 มนสิชา ซาวคำ รองคณบดีสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7 ศศิวิมล ภู่พวง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8 สุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 จินดาภา ลีนิวา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 ธัญพร ฟุ้งเฟื่อง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2564-02-23 13:55:06

แก้ไขล่าสุดโดย : -