นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. สุพัตรา วงศ์แสนใหม่

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. สุพัตรา วงศ์แสนใหม่
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Supattra Wongsaenmai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ เคมีเชิงฟิสิกส์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การสังเคราะห์แคลเซียมออกไซด์จากขยะเปลือกหอยแครงสำหรับการประยุกต์ใช้งานดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเซรามิกพรุนแบเรียมออธอไทเทเนต 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 OT-59-004 ไลบรารี่คราวสำหรับโมเดลกราฟทิศทาง 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเส้นใยนาโนแบเรียมออธอไทเทเนต 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การพัฒนาประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยผงนาโนแบเรียมออธอไทเทเนต 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 การพัฒนาวัสดุดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากผงแบเรียมออธอไทเทเนต 2556 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 การศึกษาโครงสร้างและสมบัติทางไฟฟ้าของสารเซรามิก(x) BiFeO3 - (1-x) (K,Na,Li) NbO3 2556 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 การศึกษาโครงสร้างและสมบัติทางไฟฟ้าของสารที่ไม่เป็นไปตามปริมาณสัมพันธ์ของสารที่มีโพแทสเซียม โซเดียม ลิเทียมไนโอเบตเป็นองค์ประกอบหลัก 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 Crystal Structure and ferroelectric properties of Mn-doped ((Ka0.5 Na0.5)0.935 Li0.065) NbO3 Lead-free ceramics 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
10 Effect of Li addition on phase formation behavior and electrical properties of (KO.5Na0.5)Nb03) lead free ceramics 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
11 การเตรียมสารเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบตที่ถูกปรับปรุงด้วยลิเทียมด้วยวิธีการผสมแบบดั้งเดิม 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 ผลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติทางไฟฟ้าของสารเซรามิกโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบตที่ถูกปรับปรุงด้วยลิเทียม 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วรรณภา บุญวานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ภูมิพัฒน์ ภาชนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ณัฐวิศิษฏ์ ยะสารวรรณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ธีรนันท์ นงค์นวล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 นรวิชญ์ ไกรนรา อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 สุชญา ผ่องใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 การะเกด เทศศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 จักรีสิทธิ์ จินดาวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 สุรินทร์ สายปัญญา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/05/2551 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2500 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2500 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2548 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : นิตยา ถาวัน 2556-01-08 14:52:05

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 03:00:39