นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. ณภัทร แก้วภิบาล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. ณภัทร แก้วภิบาล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Naphat Kaewpiban
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
  • โทรศัพท์ : โทรศัพท์ภายใน:2554
  • อีเมล : naphat.k@tsu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Q-NHEED: A Quad-based Hierarchical Routing Protocol in Wireless Sensor Networks 2563 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 HyBiX: A novel encoding bitmap index for space- and time-efficient query processing 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Optimizing Range Query Processing for Dual Bitmap Index 2562 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Enhanced Encoded Bitmap Index for equality query 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กนกวรรณ เขียววัน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2 มลิวัลย์ แซ่อึ้ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 ไภษัชย์ แซ่จู อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4 นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
5 นิพัทธุ์ อินทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 นิชากรณ์ พันธ์คง อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 คณิดา สินใหม อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 ปาณิสรา หาดขุนทด อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9 ณัฐพล คุ้มใหญ่โต อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ลฎาภา แผนสุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2553 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2555 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2562 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2564-03-05 16:09:05

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐาณพัฒน์ คงพัฒน์ 2564-03-05 16:13:24