นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร อิมิวัตร์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร อิมิวัตร์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assistant Professor Dr. Prayoon Imiwat
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 กวี ครองแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2 ดนัยา ศุภกาญจนกันติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 ประดิษฐ์ นารีรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
4 สุณี บุญพิทักษ์ - มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
5 พิชามญชุ์ บุญสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 ธิติพัทธ์ บุญปก อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7 ประพล จิตคติ พนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
8 ปรรณกร แก้วรากมุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
9 ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10 ฟาร๊อก บิน ซากาเรีย อาจารย์ชาวต่างประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : น้ำทิพย์ เรืองดี 2564-04-08 10:59:37

แก้ไขล่าสุดโดย : -