นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. พรเทพ โรจนวสุ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. พรเทพ โรจนวสุ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Pornthep Rojanavasu
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666
  • อีเมล : pornthepr@nu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 โปรแกรมสนันสนุนการเรียนรู้ภาษาซีชาร์ป 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
2 โปรแกรมสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาซีชาร์ป 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 ระบบจัดการสารสนเทศข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Spherical Conditions in Clustering with XCS 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 Estimating Optimal Feature Subsets Using Mutual Information Feature Selector and Rough Sets 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
6 Feature Subset Selection Based on MIFS-U and Rough Sets 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 Growing Rule-Based Inductive System 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 ระบบการเหนี่ยวนำที่ยึดกฎระเบียบและปรับตัวเอง 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Combining Sampling and Ensemble Learning with XCS Classifier System to solve Imbalance problems 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
10 Using Self-Organizing Map with Learning Classifier System for Intrusion Detection 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Improving XCS performance for Imbalance Problem 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 Distributed Learning Classifier System 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 Rule Reduction of XCS using Genetic Algorithm 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Using a Learning Classifier System for Clustering 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 Cost-sensitive XCS Classifier System Adressing Imbalance Problems 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 Case Representation Using Rough-Neuro-Fuzzy with GA-Learning 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 การจัดกลุ่มเอกสารโดยใช้ Self-Organizing Map แบบความเร็วสูง 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 การจัดตารางสอนอัตโนมัติแบบเลือกสรรได้โดยใช้จีนีติกอัลกอริธึ่ม 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 ระบบตรวจจับผู้บุกรุกโดยอาศัยเซลฟ์ออร์แกนไนสซิ่งแม็พและระบบการเรียนรู้จำแนกประเภท 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 การจัดกลุ่มเอกสารโดยใช้ Self-Organizing Map แบบความเร็วสูง 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 การจัดกลุ่มโหนดใน Self-organizing map โดยใช้จีนีติกอัลกอริธึ่ม 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 New Recommendation System Using Reinforcement Learning 2548 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 High Speed Self-Organizing Map for Document Clustering 2546 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
24 Extended rough fuzzy sets for web search agent 2546 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 การสำรวจความหลากหลายของเห็ดบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อออกแบบเป็นระบบสื่อการเรียนรู้ฐานข้อมูลเห็ด งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธวัชชัย เมธีวรัญญู อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ปวีณ เขื่อนแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 นษิ ตันติธารานุกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 พาสน์ ปราโมกข์ชน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 ชิตณรงค์ เพ็งแตง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 พจน์ ชัยอ้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8 ลริศรา สาตะรักษ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 โดม โพธิกานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 สันติ บุญทัศนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/05/2553 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2542 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2547 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2553 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-01-08 17:24:57

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-06-19 15:47:16