นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. สุธีรา เสาวภาคย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. สุธีรา เสาวภาคย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Suteera Saowapark
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์ : 073-331303 
  • อีเมล : ssuthira@bunga.pn.psu.ac.th
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ผลของการเตรียมขั้นต้นและอุณหภูมิอบแห้งต่อสมบัติของส้มแขกแห้ง ชื่อเดิม ผลของการปฏิบัติก่อนอบแห้งและการอบแห้งด้วยลมร้อนต่อสมบัติของส้มแขก 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 ผลของการปฏิบัติก่อนอบแห้งและการอบแห้งด้วยลมร้อนต่อสมบัติของส้มแขก 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การพัฒนาผู้ประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจังหวัดปัตตานี โดยใช้ระบบประกันคุณภาพด้วยตนเอ 2543 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การพัฒนาผู้ประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจังหวัดปัตตานี โดยใช้ระบบประกันคุณภาพด้วยตนเอง 2543 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/06/2527 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี‎ มอ. อาจารย์‎
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาเอก - Food Science and Technology มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เพียงพศ สุกแดง 2556-01-08 22:52:40

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:40:59