นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.น.สพ.ดร. ณัฐวุฒิ สถิตเมธี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.น.สพ.ดร. ณัฐวุฒิ สถิตเมธี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Nattawut Satitmatee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-948046
  • อีเมล : nattawooti.s@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนอหิวาต์สัตว์ปีกต้นแบบชนิดหยอดจมุกในเป็ด ระยะที่ 2 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การผลิตวัคซีนต้นแบบมะเร็งเต้านมสุนัขโดยอาศัย Heat Shock Protein 110 และ Melanoma Antigen-1 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การพัฒนาชุดตรวจชนิด ELISA ที่เตรียมขึ้นเองเพื่อเฝ้าระวังระดับแอนติบอดีของเสือที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดแมว 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การผลิตและจำแนกชนิดโพลีโคลนัลแอนติบอดีต่อเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้าง 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 ความคุ้มโรคในไก่ไข่ที่ได้รับวัคซีนอหิวาต์สัตว์ปีกที่เตรียมขึ้นเองจากโปรตีนลูกผสม outer membrane protein A และ H ของเชื้อ Pasteurella multocida สายพันธุ์ X-73 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 คุณสมบัติของแอนติบอดีของไก่ต่อวัคซีนดีเอ็นเอ CP39 ในการยับยั้งการจับเกาะของเชื้อ Pasteurella multocida ต่อเซลล์ chicken embryo fibroblast 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 Antibody Level Against Bacteria-causing Hemorrhagic Septicemia in Dairy Farm under the Dairy Cooperatives in Chiang Mai 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
8 Comparison of the Effect of Two Purification Methods on the Immunogenicity of Recombinant Outer Membrane Protein H of Pasteurella multocida Serovar A:1. 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 Efficacy of Antibodies Conferred by the Recombinant Outer Membrane Protein H on Killing of Pasteurella multocida Strains by Complement-mediated Killing Assay 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 Identification of Lyme Borreliosis in a dog in Thailand 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Validation of an in-house indirect ELISA for the detection of dairy cow antibodies against Pasteurella multocida 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 การตรวจยีน Apical membrane antigen-1 ของเชื้อ Babesia bovis จากโคที่คัดแยกได้จากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่่่่ 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
14 ศูนย์วิจัยชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
15 อนูระบาดวิทยาของการติดเชื้อมัยโคพลาสมาในเลือดในโคนมของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
16 การตรวจแอนติบอดีของแมวต่อเชื้อ Microsporum canis ด้วยวิธี indirect ELISA 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 การตรวจแอนติบอดีชนิดลบล้างฤทธิ์ของไก่ที่ได้รับวัคซีนนิวคาสเซิล 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 การตรวจแอนติบอดีต่อทอกซินบาดทะยัก ในช้างเอเชีย (Elephant maximus) ด้วยวิธี Indirect non-competitive ELISA 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 Protectivity conferred by immunization with intranasal recombinant outer membrane protein H from Pasteurella multocida serovar A:1 in chickens. 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 Protectivity conferred by immunization with intranasal recombinant outer membrane protein H from Pasteurella multocida serovar A1 in chickens 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก 50 ปี - มช 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
22 ชนิดของแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากการป้ายเนื้อเยื่อปริทันต์ของสุนัขที่มีสุขภาพปกติ 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม(พวอ.)ประจำปีงบประมาณ 2557 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
24 ความชุกของโรคผิวหนังจากเชื้อรา (Dermatophytosis) ในเสือโคร่ง (Panthera tigris) ในจังหวัดเชียงใหม่ 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 การผลิตวัคซีนต้นแบบเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ Ehrlichia canis โดยใช้โปรตีนลูกผสม GP19 ของเชื้อ Ehrlichia canis 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
26 การสำรวจชนิดของพยาธิตัวกลมและพยาธใบไม้ในช้างเลี้ยงและโคที่อาศัย อยู่ในปางช้างที่ลุ่มน้ำแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
27 การพัฒนาวิธีตรวจแอนติบอดีต่อโรคอหิวาต์สัตว์ปีกในเป็ดด้วยวิธี ELISA 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
28 การประเมินการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในกระบวนวิชางานวิจัยทางสัตวแพทย์(651699) (ในช่วงปีการศึกษา 2544-2558) 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
29 การผลิตโปรตีนลูกผสม GP19 ของเชื้อ Ehrlichia canis ด้วย E. coli expression vector system 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
30 การทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนอหิวาต์สัตว์ปีกต้นแบบชนิดหยอดจมูกในเป็ด 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
31 การตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในโคด้วยชุดทดสอบ ELISA ที่พัฒนาขึ้นเอง 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
32 การตรวจหาแอนติบอดีชนิดลบล้างฤทธิ์ในไก่ที่ได้รับวัคซีนนิวคาสเซิล 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
33 ความสัมพันธ์ของ Integron I และลายพิมพ์พันธุกรรมของการดื้อยาของเชื้อ Escherichia coli ที่คัดแยกจากคนและไก่ที่มาจากฟาร์มเดียวกัน 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
34 Recombinant outer membrane proteinH induced-antibody inhibits avian Pasteurella multocida adhesion to chicken embryo fibroblast cells / IGRC 2013 The graduate school, CMU December 20, 2013 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
35 โรคอหิวาต์สัตว์ปีก 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 ระดับภูมิคุ้มกันต่อบาดทะยักในช้าง (Elephas maximus) ที่ได้รับการทำวัคซีนเตตานัสท๊อกซอยด์ 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
37 รูปแบบการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในไก่ไข่ที่ได้รับวัคซีนป้องกันอหิวาต์สัตว์ปีกชนิดหยอดจมูกที่เตรียมขึ้นเอง. 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
38 รูปแบบการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในไก่ไข่ที่ได้รับวัคซีนป้องกันอหิวาต์สัตว์ปีกชนิดหยอดจมูกที่เตรียมขึ้นเอง 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
39 Susceptibility of Clostridium difficile Isolated from Healthy Captive Asian Elephants to Metronidazole and Vancomycin. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
40 Presence of class I integron associated with Norfloxacin and ofloxacin resistant Salmonella from slaughter pig in chiang mai and lamphun Thailand 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
41 Class I integron presenting in colistin-resistant E. coli isolated from swine in Northern Thailand 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
42 A 39-kDa Capsular Protein is a Major Cross-Protection Factor as Demonstrated by Protection of Chickens with a Live Attenuated Pasteurella multocida Strain of P-1059. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
43 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความสมบูรณ์ของร่างกายและปริมาณของแบคทีเรียหมักย่อยของช้างเลี้ยงในปางช้างเขตลุ่มน้ำปิงและลำน้ำสาขา 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
44 คุณสมบัติของโปรตีนลูกผสม OmpH ในการยับยั้งการจับเกาะของเชื้อแบคทีเรียพาสจูเรล่า มัลโตซิดา ต่อเซลล์ Chicken embryo fibroblast (CEF) 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
45 ประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สัตว์ปีกชนิดหยอดจมูกที่เตรียมขึ้นเองที่ผสมสื่อต่างชนิดกัน 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
46 การพัฒนาวัคซีนต้นแบบเพื่อป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียชนิดหยอดจมูก 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
47 การพัฒนาสารสกัดขมิ้นชันและสารสกัดดีปลีด้วยเทคนิคโซลิด ดิสเพอร์ชันเพื่อใช้เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ปีกสำหรับกระตุ้นการเจริญเติบโตและป้องกันการติดเชื้อซัลโมเลล่า เอนเทอริติดิสในไก่เนื้อ 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
48 ประสิทธิภาพของโปรตีนลูกผสม outer membrane protein A (OmpA) ของเชื้อ Pasteurella multocida สายพันธุ์ x-73 ในการเหนี่ยวนำภูมิคุ้มกันแบบพึ่งเซลล๋ในไก่ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
49 ชนิดของอิมมูโนโกลบุลินที่สร้างในไก่ไข่ที่ได้รับวัคซีนป้องกันอหิวาต์สัตว์ปีกชนิดเชื้อเป็น 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
50 Chemokine and cytokine gene expression profiles in chicken vaccinated with in-house live attenuated fowl cholera vaccine. 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
51 Inhibition of Capsular Protein Synthesis of Pasteurella multocida Strain P-1059 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
52 Epidemiology of fermenter bacteria in large intestine of captive Asian elephants (Elephas maximus). 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
53 Capsular thickness of Pasteurella multocida after inhibition of adhesive protein synthesis by antisense RNA method. 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
54 ผลของสารสกัดสมุนไพร MUPLUS ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค E.coli, Salmonella spp. และ Clostridium spp. ในสัตว์ปีก 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
55 คุณสมบัติของโปรตีนลูกผสม OmpH และ Cp39 ในการยับยั้งการจับเกาะของเชื้อแบคทีเรียพาสจูเรล่า มัลโตซิดา ต่อเซลล์ Chicken embryo fibroblast (CEF) 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
56 Observation of Ruminococcus Strains in Captive Asian Elephant (Elephas maximus). 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
57 รูปแบบการแสดงออกของยีนคีโมไคน์และไซโตไคน์ในไก่ที่ได้รับวัคซีนอหิวาต์สัตว์ปีกชนิดเชื้อเป็นที่เตรียมขึ้นเอง 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
58 การผลิตและทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สัตว์ปีกแบบหยอดจมูก 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
59 ความหนาของแคบซูลของเชื้อแบคทีเรีย Pasteurella multocida ภายหลังจากการยับยั้งการสังเคราะห์ adhesive protein ด้วยวิธี antisense RNA 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
60 ชนิดของอิมมูโนโกลลุลินที่สร้างในไก่ไข่ที่ได้รับวัคซีนป้องกันอหิวาต์สัตว์ปีกชนิดเชื้อเป็น 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
61 INCIDENCE AND PRESENCE OF VIRULENCE FACTORS OF STREPTOCOCCUS SUIS INFECTION IN SLAUGHTERED PIGS FROM CHIANG MAI, THAILAND. 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
62 Bacterial fermenter in gastrointestinal tract of Elephant. 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
63 molecular characterization of Japanese avian pasteurella multocida strains by the single-enzyme amplified fragment length polymorphism and pulsed-field gel electrophoresis. 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
64 Protection assay of live attenuated fowl cholera vaccine 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
65 Virulence associated gene profiling and serotypes of Streptococcus suis isolated from pigs and human in Thailand. 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
66 Production of monoclonal antibody against Pasteurella multocida strains X-73 and P-1059. 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
67 Isolation and antimicrobial resistance of Campylobacter spp. from chicken faecal samples in Khon Kaen and nearby province of Thailand. 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
68 การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในห้องปฏิบัติการชันสูตรซาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
69 การประเมินผลการตอบสนองทางภูมิตุ้มกันในไก่ที่ได้รับวัคซีนป้องกันอหิวาต์สัตว์ปีกชนิดเชื้อเป็น 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
70 ระบาดวิทยาของเชื้อแบคทีเรียหมักย่อยในลำไส้ใหญ่ของช้างเลี้ยง (Elephas maximus) 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
71 ระบาดวิทยาของเชื้อแบคทีเรียหมักย่อยในลำไส้ใหญ่ของช้างเลี้ยง(Elephas maximus) 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
72 Molecular Characterization of an Adhesive Protein of Pasteurella multocida Strain P-1059 and its Variant Strain P-1059B. 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
73 Distribution of adhesive protein and protein gene among avian Pasteurella multocida strains in Japan. 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
74 Protection of chickens from fowl cholera by vaccination with recombinant adhesive protein of Pasteurella multocida. 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
75 การทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สัตว์ปีกชนิดเชื้อเป็น(1) 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
76 การตรวจแยกชนิดเชื้อ Camyplobacter ที่พบในเนื้อสัตว์ด้วยเทคนิคปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส 2546 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
77 การตรวจและจำแนกชนิดของเชื้อ Actinobacillus pleuropneumoniae โดยตรงจาก Tracheobronchial Lymph Noed ของสุกรในโรงฆ่าสัตว์ด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
78 Identification of the Actinobacillus pleuropneumoniae serotype using PCR based-apx genes. 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
79 การสำรวจความชุกของรอยโรคของอวัยวะในช่องในช่องอกสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง 2545 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชวลิต ศิริบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2 เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 เยาวมาลย์ ค้าเจริญ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 พัทธนันท์ โกธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 ธนาพร บุญมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ธีระ วิสิทธิ์พานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ผุสดี ตังวัชรินทร์ ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 วิศาล อดทน อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สร้างโดย : เมลิน เชื้อมโนชาญ 2555-11-21 14:05:49

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-08-17 20:51:11