นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจนศักดิ์ คชนิล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจนศักดิ์ คชนิล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof. Jensak Kochnil
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
เรื่องที่สนใจ
-
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การประเมินการต้านทางแรงแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ออกแบบสำหรับแรงในแนวดิ่ง 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การประเมินความสามารถต้านทางแรงแผ่นดินไหวของอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การประเมินความสามารถต้านทางแรงแผ่นดินไหวและการเสริมกำลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กรณีศึกษาอาคารโรงเรียนตามแบบมาตรฐานในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การประเมินและการเสริมสมรรถนะความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การประเมินและการเสริมสมรรถนะความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 การศึกษาเทคนิคการเสริมกำลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อต้านทางแรงแผ่นดินไหวในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 การศึกษาอิทธิพลของช่วงคานต่อการออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 การเสริมกำลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตภาคเหนือของประเทศไทยเพื่อต้านทางแรงแผ่นดินไหว 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมต้านทานแรงแผ่นดินไหวที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
10 การศึกษาเทคนิคการเสริมกำลังอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหวในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
11 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเรียนการสอน 3 รูปแบบวิชาการเขียนแบบสถาปัตยกรรม สำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารงานก่อสร้าง 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 การศึกษาอิทธิพลของคานต่อเนื่องที่มีผลต่อปริมาณเหล็กเสริมในคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
13 การศึกษาปัญหาและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดจ้างในงานก่อสร้างของหน่วยงานท้องถิ่น: กรณีศึกษาจังหวัดน่าน 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 การประเมินการต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ออกแบบสำหรับรับแรงในแนวดิ่งในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
15 การศึกษาการประเมินความเสี่ยงการวิบัติของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จังหวัดอุตรดิตถ์ 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 การประเมินความเสี่ยงของอุบัติเหตุจากการจราจรทางบกในจังหวัดน่าน 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 การศึกษาการวิบัติโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งเป็นอาคารสาธารณะ 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
18 การสรัางเครื่องมือทดสอบการโก่งตัวของคาน 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 การสร้างเครื่องมือการทดสอบการโก่งตัวของคาน 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 การสร้างสื่อการเรียนจากเครื่องมือทดสอบการโก่งตัวของโครงสร้าง 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 การศึกษาปัญหาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในท้องถิ่นจังหวัดน่าน 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
22 การศึกษาการวิบัติของอาคารราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 การประเมินความสามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวของอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2 ปิยะวัชร ฝอยทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 สัจจากาจ จอมโนนเขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 จิรา ธรรมนิยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 สุรเชษ ศรีนารา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 วีรยุทธ ประทุมไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 ดามร บัณฑุรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ปิยะพงษ์ วงค์เมธา อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/05/2552 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2546 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
2552 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา(โครงสร้าง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สร้างโดย : Natkritta Boonprakob 2556-01-09 13:41:55

แก้ไขล่าสุดโดย : นางสาวบุปผา พรมจันทร์ 2562-01-17 16:13:42