นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. วิเชียร สิทธิประภาพร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. วิเชียร สิทธิประภาพร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Wichien Sithipraphaporn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 The design and interpretation of EEGs, FFTs, visual EPs, auditory EPs and auditory P300 ERPs studies with topographic brain mapping 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 The musician's brain 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 การพัฒนาเครื่องมือวัดรูปแบบการเรียนรู้ทางดนตรีสำหรับนักเรียนไทย 2554 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 Characteristics of sleep efficiency in Thai children 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 Preattentive processing of different vowel duration changes with level tones in monosyllabic Thai words 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 Preattentive processing of level to contour tone changes 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 Preattentive processing of the monosyllabic word with contour tone changes 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 Scalp potentials of human brain's audiovisual integration 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Scalp potentials of tonal brain's speaker in audiovisual perception 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 Language-related brain potential maps for semantic perception of cluster consonants in consonant-vowel syllables 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Electroencephalogram technology synopsis 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Evoked potentials: Electrical events specific to brain's receiving sensory input 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 Auditory P300 late positive complex peaking-picking procedure 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 Therapeutic use of music and exercise program on the quality of life in thai cancer patients 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 ROI detection of reading process using ANFIS method 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 An effect of attention on mismatch negativity in audiovisual visual modalities 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 Context Dependent Processing of Audiovisual Stimuli Indexed by Mismatch Negativity. 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 Cortical activation of level-to-contour tone changes in different vowel duration indexed by mismatch negativity 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 Mismatch negativity of the contour tone changes in monosyllabic thai words 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 p300 topographical maps of tone perception in the tonal speaker brain 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 Source localization of preattentive processing for different vowel duration changes with contour tones in monosyllabic Thai words 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 Mismatch Negativity (MMN): Neuromusicology Glossary. 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 Scalp electrical potential microstates for musical sound perception and cognition 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 Neuromusicology: Part I. 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 Development of Algorithm for ERP Signal Detection. 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 Does the Process of Simultaneous Audio-Visual Stimulus Reflect Completely Dependent Processing? 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 Pattern of Language-Related Potential Maps in Consonant-Vowel (CV) Syllables. 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 Preattentive Auditory Processing of Vowel Duration Changes in Thai Words: Comparison between Native- and Non-Speakers of Thai. 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 Preattentive Discrimination of Consonant-Vowel Syllables with Cluster and Non-cluster Initial Consonants. 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 Preattentive Discrimination of Vowel Across-and Within-Category-Change in Consonant-Vowel Syllable. 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 Preattentive Processing of Cluster vs. Non-cluster Initial Consonants in Thai. 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 Sleep-Awake Patterns in Thai Children in Thailand. 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 Problem in using English of International Graduate Students of Private Universities in Thailand. 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 Source Generator of Across-and Within-Category Changes of Vowel in Consonant-Vowel (CV) Syllable: Low-resolution Electromagnetic Tomography (LORETA) Study. 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 Long-term Memory Traces for Familiar Spoken Words in Tonal Language as revealed by the Mismatch Negativity. 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 Auditory Preattentive Processing of Cluster vs. Noncluster Initial Consonants Perception in Monosyllabic Thai Words. 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
37 Auditory Preattentive Processing of Short vs. Long Vowels Perception in Monosyllabic Thai Words. 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
38 Auditory Preattentive Processing of Speech Prosody in Lexical Tone: A Functional Imaging with Low Resolution Brain Electromagnetic Topography (LORETA). 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
39 Auditory Preattentive Processing of Thai Vowel Change Perception in Consonant-Vowel (CV) Syllables. 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
40 Auditory Processing for Mismatch Response to Across-and Within-category Change of Vowels. 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
41 Brain Electrical Activity during the Preattentive Perception of Speech Sounds in Tonal Languages. 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
42 Auditory Pre-attentive Processing of Segmental and Suprasegmental (Speech prosody) Phonological Units of Lexical Tones. 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
43 Gender Differences on Mismatch Negativity Responses to Phonetic Sounds. 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
44 Preattentive Processing of Lexical Tone Perception by the Human Brain as Indexed by the Mismatch Negativity Paradigm. 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
45 Hemispheric Lateralization in Pre-attentive Processing of Speech Sounds as Localized by the Low Resolution Electromagnetic Tomography (LORETA). 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
46 Hemispheric Specialization for Speech Prosody: Evidence from Tone Languages. 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธาราณ์ ตันธนาธิป อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 ชนนิษฏ์ ลิ่มสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 ชนม์พิสิฐ ชดช้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 สินี ตัณฑสถิตยานนท์ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน)(ลาศึกษาต่อ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 กัญญภัทร อภิวงศ์ศรีชัย อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 สุทธิเกียรติ อุดมเมธาภรณ์ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 นครทรัพย์ หล่าวเจริญ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน)(ลาศึกษาต่อ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 ธาวิณี ช่วยเอื้อ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน)(ลาศึกษาต่อ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 พีรนันท์ พัฒนมงคล อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 สิทธิโชค วาดพิมาย อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
04/01/2553 ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2540 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เกียรตินิยม -
2543 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ ภาษาศาสตร์ -
2547 ปริญญาเอก แพทยศาสตร์ ประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : อาทิตย์ คันทัพไทย 2556-01-09 14:11:20

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:43:38