นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย อภิศักดิ์ พรหมฝาย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย อภิศักดิ์ พรหมฝาย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Apisak Phromfaiy
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ประธานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เรื่องที่สนใจ
-
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาเครื่องตรวจแบบสอบถามด้วยการประมวลภาพ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุผ่าน Kinect ด้วยกระบวนการประมวลผลภาพ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 โครงการการพัฒนาต้นแบบเครื่องคัดขนาดและนับลูกพันธ์ปลา 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 โครงการการพัฒนาต้นแบบเครื่องวัดน้ำหนักสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ออกจากเตียงผู้ป่วยได้ด้วย Kinect 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องคัดขนาดและนับลูกพันธ์ปลา 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 inspection and Improvement of Image Quality of Multiple-choice Answer Sheet with Image Processing 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ผ่าน kinect ด้วยการประมวลผลภาพ 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนแบบกระดก 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 การพัฒนาเครื่องตรวจแบบสอบถาม 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ธวัชชัย เมธีวรัญญู อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ปวีณ เขื่อนแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 นษิ ตันติธารานุกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 พาสน์ ปราโมกข์ชน อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 ชิตณรงค์ เพ็งแตง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 พจน์ ชัยอ้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8 ลริศรา สาตะรักษ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 โดม โพธิกานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 สันติ บุญทัศนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
06/06/2553 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2543 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2550 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สร้างโดย : Natkritta Boonprakob 2556-01-09 14:43:35

แก้ไขล่าสุดโดย : ภัคนภัสส์ ไชยวรรณวงศ์ 2561-08-16 14:52:55