นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาง จรรยา อินทมณี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาง จรรยา อินทมณี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Janya Inthamanee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์ : 074-287111
  • อีเมล : janya.i@psu.ac.thjan
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การกำจัดโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ในน้ำเสียของโรงงานผลิตกุ้งแช่แข็ง 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การกำจัดแอมโมเนียจากอากาศเสียของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำยางข้นด้วยถ่านกัมมันต์ที่อิ่มตัวด้วยสารเคมี 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การประยุกต์ใช้รีเวอร์สออสโมซีสในการผลิตน้ำปลอดอิออน 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การลดซัลเฟตในกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศของโรงงานน้ำยางข้น งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การศึกษาเปรียบเทียบปฏิกิริยาออกซิเดชันของสารอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา โดยใช้ HPW บน SiO2, Al2O3 และ Zeolite. งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยาออกซิเดชัน และการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางข้น โดยวิธี ย่อยสลายแบบไร้อากาศ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมน้ำยางข้น โดยวิธีย่อย สลายแบบไร้อากาศ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การกำจัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศเสียด้วยฟองแอฟรอน (CGA) ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชัน งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/11/2520 ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์‎ มอ. ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์‎
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาตรี - เคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เพียงพศ สุกแดง 2556-01-09 15:55:55

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:09:15