นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.น.สพ.ดร. วรพล เองวานิช
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof.Dr. Woraphon Angvanich
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: คณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • โทรศัพท์ : 043-742823
  • อีเมล : Woraphon.a@msu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Effect of polyphenols extracted from tamarind (Tamarindus indica L.) seed coat on pathophysiological changes and red blood cell glutathione peroxidase activity in heat-stressed broilers 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 Biosecurity evaluation of poultry production cluster (PPCs) in Thailand 2553 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
3 Poultry production clusters (PPCs) after ai outbreaks in Thailand: Past, present and future direction 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 ผลของสารสกัดผงเมล็ดมะขามต่อภาวะเครียดและภาวะเครียดออกซิเดชั่นของเม็ดเลือดแดงในไก่เนื้อเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 ผลของสิ่งกำบังแดดต่อภาวะเครียดและภาวะเคียดออกซิเดชั่นในโคเนื้อเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 พลวัตและการใช้ประโยชน์จากปลาในจังหวัดยโสธร 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 Heat tolerant ability of Thai indigenous, crossbred Thai indigenous and broiler chickens under chronic heat stress by using histopathological indications 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 Comparative Hematological Values, Morphometric and Morphological Observation of the Blood Cell in Capture and Culture Asian Eel, Monopterus albus (Zuiew) 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 Effect of polyphenols extracted from Tamarind ( Tamarindus indica L.) seed coat on physiological changes, heterophil/lymphocyte ratio, oxidative stress and body weight of broilers ( Gallus domesticus) under chronic heat stress. 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 Heat Tolerant Ability of Thai Indigenous, Crossbred Thai Indigenous and BroilerChickens under Chronic Heat Stress by Using Histopathological Indications 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 Hematological values and morphological observation of blood cells in Asian painted frogs, Kaloula pulchra Gray 183 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 Management and Utilization of Elephant (Elephas maximus Indicus) in Thailand 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 Effects of shade on physiological changes, oxidative stress, and total antioxidant power in Thai Brahman cattle 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 Comparative Ability to Tolerate Heat Between Thai Indigenous Chickens,Thai Indigenous Chickens Crossbred and Broilers byUsing Percentage of Lymphocyte 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 Effects of High Environmental Temperature on Blood Indices of Broilers: Response Parameters 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 Effects of polyphenols extracted from tamarind (Tamarindus indica L.) seed coat on body weight, white blood cells, bursa of fabricius and NDV-HI titer of broilers under chronic heat stress 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 Comparative Ability to Tolerate Heat between Thai Indigenous Chickens, Thai Indigenous Chickens Crossbred and Broilers by Using Percentage of Heterophil 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 Effect of polyphenols extracted from Tamarind (Tamarindus indica L.) seed coat on physiological changes, heterophil/lymphocyte ratio, oxidative stress and body weight of broilers (Gallus domesticus) under chronic heat stress 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 Effect of Seasonal Variations on Hematological Values and Health Monitor of Crossbred Beef Cattle at Slaughterhouse in Northeastern Part of Thailand 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 Effect of sodium selenite and zinc-L-selenomethionine on productive performance and selenium concentrations in eggs of laying hens 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 การจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับผักหวานป่า เพื่อพัฒนาการอนุรักษ์และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 การอนุรักษ์และการพัฒนาการเลี้ยงแมลงในชุมชนภาคอีสานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 พลวัตและการปรับตัวของการสร้างเครือข่ายธุรกิจผ้าทอมือมัดหมี่ชุมชนไทยพวน จังหวัดลพบุรี 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
24 รูปแบบการปรับตัวที่เหมาะสมของเกษตรกรที่ทำสวนยางพาราในภาคอีสาน 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 วีธีป้องกันการสะสมไขมันที่ตับในโคนมระยะ 2-3 สัปดาห์ก่อนและหลังคลอดโดยการฉีดกลูคากอน 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 การศึกษารูปแบบและสภาพการเลี้ยงไก่บ้านไทยในระบบอุตสาหกรรม 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 ผลของสารสกัดผงเมล็ดมะขามต่อภาวะเครียดและภาวะเครียด ออกซิเดชั่นของเม็ดเลือดแดงในไก่เนื้อเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 ผลของฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่สกัดจากหัวหอมต่อระดับความเป็นกรด-ด่างในลำไส้เล็กและไส้ตัน ประชากรของแบคทีเรียชนิด Bifidobacterium, Lactobacillus และ Escherichia coli ในลำไส้เล็ก ระดับภูมิคุ้มกันในกระแสโลหิต ส่วนสัดของวิลไล 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 Morphological observations on the thrombocyte of eastern sarus cranes (grus antigone sharpii) in northeastern Thailand 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 Morphology and morphometrics of hematological cells from eastern sarus crane, Grus antigone sharpii 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 Pathological Changes and the Effect of Ascorbic Acid on Lesion Scores of Bursa of Fabricius in Broilers under Chronic Heat Stress 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 The Dynamics and Adaptation of Hand-Woven Mud Mee Silk Businesses in the Thai Puan Community, Lopburi Province, Central Part of Thailand 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 The first chromosome characterization of the family Tragulidae (Artiodactyla) in Thailand by conventional staining 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 ผลของการเสริมทอรีนในสารละลายเจือจางน้ำเชื้อต่อคุณภาพน้ำเชื้อและภาวะเครียดออกซิเดชั่นในอสุจิของสุกรพ่อพันธุ์ 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 Effect of synbiotics on caecal morphology and lesion score in broilers infected with Eimeria tenella 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 Effect of the probiotic lactobacillus plantalum CMU-FP002 on oocyst shedding by broilers inoculated with eimeria tenella 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
37 Comparative Ability to Tolerate Heat Between Thai Indigenous Chickens, Thai Indigenous Chickens Crossbred and Broilers by Using Plasma Glucose 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
38 Adaptation to oxidative stress and impact of chronic oxidative stress on immunity in heat-stressed broilers 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
39 An Electron and Light Microscopic Study of Blood Cell Characteristics in Sand Lizards (Leiolepis belliana rubritaeniata Mertens 1961) 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
40 Antibiotic effect of polyphenolic compound extracted from tamarind (Tamarindus indica L.) seed coat on productive performance of broilers 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
41 Blood Cell Characteristics and Some Hematological Values of American Pit-Bull Terriers in Thailand 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
42 Blood Cell Characteristics, Hematological Values and Average Daily Gained Weight of Thai Indigenous, Thai Indigenous Crossbred and Brolier Chickens 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
43 Effects of polyphenols extracted from tamarind (Tamarindus indica L.) seed coat on differential white blood cell count in broilers (Gallus domesticus) exposed to high environmental temperature 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
44 Effects of High Environmental Temperature on Packed Cell Volume of Thai Indigenous, Thai Indigenous Crossbred and Broiler Chickens 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
45 Effects of High Environmental Temperature on the Body Temperature of Thai Indigenous, Thai Indigenous Crossbred and Broiler Chickens 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
46 Heat tolerant ability of Thai indigenous, crossbred Thai indigenous and broiler chickens under chronic heat stress by using histopathological indications 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
47 Morphological and Ultrastructural Observation on the Blood Cells of Sand Lizards (leiolepis belliana Rubritaeniata) Mertens 1961 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
48 Husbandry and Trade of Cattle in the Northeastern Part of Thailand 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
49 Morphological observations of the thrombocyte of white-bellied sea eagle Haliaeetus leucogaster 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
50 First chromosome characterization in the large Indian civet, Viverra zibetha (carnivora, viverridae) in Thailand by Conventional staining and GTG-banded technique 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
51 Comparative ability to tolerate heat between Thai indigenous chickens, Thai indigenous chickens crossbred and broilers by using heterophil/lymphocyte ratio 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
52 The discovery of chromosome trisomy 22: A novel chromosomal feature of Siamang (Symphalangus syndactylus) 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
53 ผลของภาวะเครียดและภาวะเครียดออกซิเดชั่นจากอุณหภูมิสูงต่อพยาธิสภาพของต่อมเบอร์ซ่าและระบบภูมิคุ้มกันของไก่เนื้อ 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
54 Blood cell characteristics and hematological values of free ranging-red jungle fowl (Gallus gallus) in Northeastern, Thailand 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
55 Effects of high environmental temperature on the productive performance of Thai indigenous, Thai indigenous crossbred and broiler chickens 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
56 Effects of high environmental temperatures on the electrolyte status of Thai indigenous, Thai indigenous crossbred and broiler chickens 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
57 Effects of high environmental temperature on blood indices of Thai indigenous chickens, Thai indigenous chickens crossbred and broilers 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
58 ผลของภาวะเครียดเนื่องจากความร้อนต่อชีวเคมีโลหิต โลหิตวิทยา อีเลคโตรไลต์ และพยาธิสรีรวิทยาในไก่พื้นเมือง ไก่ลูกผสมพื้นเมือง และไก่เนื้อ 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
59 วัฒนธรรมปลาและอาชีพประมงในชุมชนลุ่มแม่น้ำชี 2544 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
60 รายงานการวิจัยเรื่องเซลล์พันธุศาสตร์ของปลาซ่อนทรายจากแม่น้ำชี 2543 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
61 ผลของสมุนไพรกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica) ต่อระบบสืบพันธุ์ของไก่พื้นเมือง 2543 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
62 ผลของสารสกัดผงเมล็ดมะขามต่อภาวะเครียดและภาวะเครียดออกซิเดชั่นของเม็ดเลือดแดงในไก่เนื้อ เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
63 พระสงฆ์เทศน์: การศึกษาพระธรรมเทศนาศิลปะสำหรับการเพิ่มความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวอีสาน งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
64 ผลของโพลีฟีนที่สกัดจากมะขาม (มะขาม L. ) เยื่อหุ้มเมล็ดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง pathophysiological และเซลล์เม็ดเลือดแดงกลูตาไธโอน peroxidase กิจกรรมในไก่เนื้อร้อนเครียด งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
65 การค้นพบของโครโมโซม trisomy 22: คุณลักษณะของโครโมโซมนวนิยาย Siamang (Symphalangus syndactylus) งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
66 ความเข้มข้นของซีลีเนียมและกิจกรรมของเอนไซม์กลูต้าไทโอนเปอร์ออกซิเดสในไก่ไข่ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
67 ความสามารถในการเปรียบเทียบที่จะทนต่อความร้อนระหว่างไก่พื้นเมืองไทย, ไก่พื้นเมืองไทยลูกผสมและไก่เนื้อโดยใช้ heterophil / อัตราส่วนเม็ดเลือดขาว งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
68 ความสามารถในการเปรียบเทียบที่จะทนต่อความร้อนระหว่างไก่พื้นเมืองไทย, ไก่พื้นเมืองไทยลูกผสมและไก่เนื้อโดยใช้พลาสม่ากลูโคส งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
69 ความสามารถในการเปรียบเทียบที่จะทนต่อความร้อนระหว่างไก่พื้นเมืองไทย, ไก่พื้นเมืองไทยลูกผสมและไก่เนื้อโดยใช้ร้อยละของ Heterophil งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
70 ความสามารถในการเปรียบเทียบที่จะทนต่อความร้อนระหว่างไก่พื้นเมืองไทย, ไก่พื้นเมืองลูกผสมไทยและร้อยละไก่ byUsing ของเม็ดเลือดขาว งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
71 เปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพและผลของวิตามินซีต่อคะแนน Lesion ของ Bursa ของ Fabricius ในไก่ภายใต้ความเครียดความร้อนเรื้อรัง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
72 ผลกระทบของสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูงในดัชนีเลือดไก่เนื้อ: พารามิเตอร์การตอบสนอง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
73 ผลกระทบของสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูงในดัชนีเลือดของไก่พื้นเมืองไทย, ไก่พื้นเมืองไทยและไก่เนื้อลูกผสม งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
74 ผลกระทบของสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูงในประสิทธิภาพการผลิตของพื้นเมืองลูกผสมพื้นเมืองไทยและไก่เนื้อไก่ไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
75 ผลกระทบของสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูงในปริมาณเซลล์บรรจุของไทยพื้นเมืองไทยพื้นเมืองลูกผสมและไก่กระทง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
76 ผลกระทบของสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูงในสถานะ Electrolyte ไทยพื้นเมืองไทยพื้นเมืองลูกผสมและไก่กระทง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
77 ผลกระทบของสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูงในอุณหภูมิของร่างกายของไทยพื้นเมืองไทยพื้นเมืองลูกผสมและไก่กระทง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
78 ผลของการ dexamethasone ในการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและประสิทธิภาพการผลิตในไก่เนื้อ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
79 การเจริญเติบโตและการปรับตัวของการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ของช้าง (Elephas Maximus indicus) ในประเทศไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
80 การประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของคลัสเตอร์การผลิตสัตว์ปีก (PPCs) ในประเทศไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
81 การปรับตัวต่อความเครียดออกซิเดชันและผลกระทบของความเครียด oxidative เรื้อรังเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันในไก่เนื้อร้อนเครียด งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
82 การผลิตของสุขภาพข้าวกล้องจากสาม Varioue ข้าวสี งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
83 การผลิตสัตว์ปีกกลุ่ม (PPCs) หลังจากการระบาดของ AI ในประเทศไทย: อดีตทิศทางในปัจจุบันและอนาคต งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
84 การเลี้ยงและการค้าของวัวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
85 การศึกษารูปแบบ และสภาพการเลี้ยงไก่บ้านไทยในระบบอุตสาหกรรม งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
86 ลักษณะโครโมโซมเป็นครั้งแรกในชะมดแผงหางปล้อง, Viverra zibetha (เนื้อ Viverridae) ในประเทศไทยโดยการย้อมสีธรรมดาและเทคนิค GTG แถบ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
87 ลักษณะเม็ดเลือดค่าทางโลหิตวิทยาและค่าเฉลี่ยน้ำหนักได้รับประจำวันของพื้นเมืองลูกผสมพื้นเมืองไทยและไก่เนื้อ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
88 ลักษณะเม็ดเลือดและค่าทางโลหิตวิทยาของฟรีตั้งแต่สีแดงไก่ป่า (Gallus Gallus) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
89 ลักษณะเม็ดเลือดและบางค่าทางโลหิตวิทยาอเมริกันพิทบูล-สุนัขในประเทศไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
90 ลักษณะเม็ดเลือดและบางส่วนค่าทางโลหิตวิทยาของจิ้งจกทราย (แย้ belliana rubritaeniata Mertens 1961) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
91 อุบัติการณ์ของ Enterotoxin ผลิตเชื้อ MRSA ในกรณีวัวโรคเต้านมอักเสบ, ถังขยะนมและพืชการประมวลผลในประเทศไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชวลิต ศิริบูรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2 เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 เยาวมาลย์ ค้าเจริญ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 พัทธนันท์ โกธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 ธนาพร บุญมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ธีระ วิสิทธิ์พานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ผุสดี ตังวัชรินทร์ ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 วิศาล อดทน อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
03/01/2548 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2540 ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2547 ปริญญาเอก สัตวแพทยศาสตร์ สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-01-09 16:04:47

แก้ไขล่าสุดโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2560-08-31 08:50:37