นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Raphassorn Kongtanajaruanun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ การเงินและการธนาคาร
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรชุมชนด้านการท่องเที่ยวและการบริการใน จังหวัดเชียงใหม่เพื่อรองรับเศรษฐกิจอาเซียน 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรในจังหวัดเชียงใหม่ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 แนวทางการพัฒนาการตลาดของวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดและการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 2556 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาการตลาดสหกรณ์ กรณีศึกษา: นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) และชั้นปี 4 (หลักสูตรเทียบเรียน 2 ปี) 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมในห้องเรียน พฤติกรรมของอาจารย์และพฤติกรรมของนักศึกษา กรณีศึกษา: นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ที่เรียนวิชา การตลาดสหกรณ์ (ศส 331) ภาคเรียนที่ 2/2553 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ฉัตรชัย พิศพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 นภาพร จันทร์ฉาย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 เบญจพล พรหมมาวิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 เสาวลักษณ์ ด้วงอิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 วรพล ยะมะกะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 มยุลา ไชยคำบัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ภารวี มณีจักร อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ภาคภูมิ แสงกนกกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
25/05/2551 ปัจจุบัน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2500 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2548 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2501 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สร้างโดย : นิตยา ถาวัน 2556-01-09 17:49:42

แก้ไขล่าสุดโดย : Kamonwan Tidchai 2561-09-22 14:50:23