นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. กรธัช อุ่นนันกาศ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. กรธัช อุ่นนันกาศ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst.Prof.Dr. Kontad Ounnunkad
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-943336 ext.102
  • อีเมล : kontad.ounnunkad@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 A Sensitive and Disposable Graphene Oxide Electrochemical Immunosensor for Label-free Detection of Human Immunoglobulin 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 A Disposable and Flexible Graphene Electrode Fabricated by Inkjet Printing of an Aqueous Surfactant-free Graphene Oxide Dispersion 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 Electrochemical flow injection determination of ascorbic acid in fruit samples employing a graphene-polyaniline electrode 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VIII): Design and Fabrication of Graphene-Polyaniline Nanocomposite Electrode for Flow-based Determination of Antioxidant 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 PACCON2013: Facile Synthesis of Graphene-Polyaniline Nanocomposites for Use as Sensing Electrodes 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 S Phanichphant*, S. Ounnunkad, Antimicrobial Nanomaterials in the Textile Industry, in “Bionanotechnology II: Global Prospects” David Reisner (Ed), Chapter 18, pp. 327-345 CRC Press 2011. 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 SILVER NANOPARTICLE-ELUTING WOUND DRESSING FOR ANTI-INFECTION 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 Kontad (formerly Suriya) Ounnunkad*, Sukon Phanichphant, “Cellulose-Precursor Synthesis of Nanocrystalline Co0.5Cu0.5Fe2O4 Spinel Ferrites”, Materials Research Bulletin (2012), 47, 473-477. 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Cellulose-precursor synthesis of nanocrystalline Co 0.5Cu 0.5Fe 2O 4 spinel ferrites 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 Cellulose-Precursor Synthesis of Nanocrystalline Co0.5Cu0.5Fe2O4 Spinel Ferrites 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 Comparison of the electrochemical behaviour of buckypaper and polymer-intercalated buckypaper electrodes 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 Magnetic Properties of Copper Cobalt Spinel Nanoferrites 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 Nanomaterials for Electrochemical Sensing Platforms 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 Nonemzymatic Copper Oxide Nanoarchitecture Sensors 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 Cr-site preference of BaFe12–xCrxO19 hexaferrite ceramics monitored by Mössbauer spectroscopy 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 Effect of la doping on structural, magnetic and microstructural properties of Ba 1 - XLa xFe 12O 19 ceramics prepared by citrate combustion process 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
17 Cation distribution and magnetic behavior of Mg1 - XZn xFe2O4 ceramics monitored by Mössbauer Spectroscopy 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุนิสา คำเหล็ก อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 สุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ศิรยุทธ พัฒนโสภณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ยุทธนา วงศาลาภ รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 ภูวิช ไชยคำวัง มหาวิทยาลัยพะเยา
6 พิสิษฐ์ หรือสมบูรณ์ ผู้ช่วยสอน มหาวิทยาลัยพะเยา
7 วันวิสา เจนรุ่งโรจน์สกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 พิรณี แก้วบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ปาจรีย์ มงคล อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ปัถม์เวทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ ผู้ช่วยสอน มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2544 ปริญญาตรี เคมี เคมี ปริญญาตรี
2547 ปริญญาโท เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีเชิงฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2554 ปริญญาเอก Science Chemistry University of Wollongong

สร้างโดย : เมลิน เชื้อมโนชาญ 2555-11-22 15:28:14

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-06-07 11:32:58