นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร ประภาพร อุทารพันธุ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร ประภาพร อุทารพันธุ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Prapaporn Utarabhand
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
  • โทรศัพท์ : 0-7428-8022
  • อีเมล : prapaporn.u@psu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การโคลนและศึกษาสมบัติของยีนเลคตินที่มีโดเมน Low-density lipoprotein receptor จากกุ้งแชบ๊วยที่ตอบสนองต่อการเหนี่ยวนำด้วยไวรัสโรคตัวแดงดวงขาว 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การโคลนและศึกษาสมบัติของยีนเลคตินสองชนิด (เลคตินแบบ C และเลคตินที่มีโดเมนไฟบริโนเจน) จากฮีโมไซท์ของกุ้งพีเนียสที่ตอบสนองต่อการเหนี่ยวนำด้วยเชื้อก่อโรค 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การทำบริสุทธิ์ ศึกษาคุณสมบัติและการโคลนยีนของโปรตีนจับลิโพโพลีแซคคาไรด์และเบตา-1,3-กลูแคนจากกุ้งขาว 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การโคลนยีนและศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนจับลิโพโพลีแซคคาไรด์และเบตา-1,3-กลูแคนจากกุ้งขาว และเปอรอกซิเนคตินจากกุ้งแชบ๊วย 2554 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การแสดงออกของโปรตีนที่สัมพันธ์กับเชื้อก่อโรคและ/หรือพัฒนาการเจริญพันธุ์ของ รังไข่ในกุ้งแชบ๊วย 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การแสดงออกของเอนไซม์ฟีนอลออกซิเดสและยีนต่อการเหนี่ยวนำด้วยการฉีดเชื้อก่อโรคในกุ้ง 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การทำให้บริสุทธิ์และการศึกษาคุณสมบัติของฮีโมไซยานินและการโคลนยีนฮีโมไซยานินของกุ้งแชบ๊วย 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาสมบัติของเอนไซม์เอ็น-อะซิติลกลูโคชามินิเดสจากฮีโมลิมฟ์ของกุ้งแชบ๊วย 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การโคลนยีนไวเทลลินและการหาปริมาณการแสดงออกของไวเทลโลจีนินเอ็มอาร์เอ็นเอในกุ้งแชบ๊วย 2547 งานวิจัยที่กำลังทำ
10 การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ ELISA ในการหาปริมาณเลคตินในฮีโมลิมฟ์ของกุ้งแชบ๊วย 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การวิเคราะห์คุณสมบัติและการจับของไวเทลโลจีนินจากปลากระบอก 2544 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 สมบัติของเลคตินจากฮีโมลิมฟ์ของกุ้งแชบ๊วย 2543 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 การเตรียมและการใช้ประโยชน์เลคตินคอนจูเกตจากเลคตินของเมล็ดจำปาดะ 2542 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 การประยุกต์ใช้เบื้องต้นของเลคตินจากเมล็ดจำปาดะ 2541 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ ELISA ในการหาปริมาณเลคตินในฮีโมลิมพ์ของกุ้งแชบ๊วย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 การวิเคราะห์คุณสมบัติของเลคตินจากพลาสมาของ ปลากะรัง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 การวิเคราะห์คุณสมบัติและการจับของไวเทลโลจีนินจากปลากระบอกดำ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 การศึกษาเบื้องต้นของเอนไซม์ กลูโคส-6 ฟอสเฟต ดี ไฮ- โดรจีเนส และ 6-ฟอสโฟกลูโคเนต ดีไฮโดรจีเนสในปาล์ม น้ำมัน งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 การศึกษาผลการติดเชื้อ Vibrio harveyi ต่อแอคทิวิทีของเอนไซม์เบตา-1, 3-กลูคาเนสและฟีนอลออกซิเดสในกุ้งแชบ๊วย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 การเตรียมและการใช้ประโยชน์เลคตินคอนจูเกต จากเลคตินของเมล็ดจำปาดะ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาสมบัติของเอนไซม์เอ็น-อะซิติลกลูโคซามินิเดส จากฮีโมลิมฟ์ของกุ้งแชบ๊วย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 การทำให้บริสุทธิ์และการศึกษาคุณสมบัติของไวเทลโลจีนิน และการโคลนยีนไวเทลโลจีนินจากตับของกุ้งแชบ๊วย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อรวรรณ คันธมาทน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 พรสิริ พิจการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 เจษฎา เรืองสุริยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ณัตฐิยา ชัยชนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5 จิราภรณ์ ปาลี ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6 สิทธิชัย อุดก่ำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
7 ธีรภัทร อินทร์ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
8 บรรทด จอมสวรรค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9 อนุสรา พงค์จันตา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 อรุณรัศมี แสงศิลา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
24/01/2526 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์‎ มอ. รองศาสตราจารย์‎
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาเอก - ชีวเคมี ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา 2556-01-10 00:30:26

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:57:02