นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย วิทยา ดวงธิมา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย วิทยา ดวงธิมา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Wittaya Daungthima
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • โทรศัพท์ : 0-5387-3363
  • อีเมล : w_daungthima@mju.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สารสนเทศศาสตร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สุมณฑา กาแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 ปกรณ์ เกตุอินทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 อุบลรัตน์ มูลทรัพย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 พลกฤต รักจุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 อรปรียา ญาณะชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6 สาวิณี รอดสิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7 พลิศภัสร์ คำฟู อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8 อุษณีย์ เขนยทิพย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9 จารุวรรณ กังวาน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10 พงศกร สังข์เงิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
19/06/2550 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2541 ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2546 ปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การวางผังชุมชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2500 ปริญญาเอก Engineering Science and Advanced Technology -

สร้างโดย : koonann thawan 2556-01-10 01:03:24

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:05:46