นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย ปิยะพงษ์ ยารวง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย ปิยะพงษ์ ยารวง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Piyapong Yaruang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ครูปฏิบัติการ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054466666
  • อีเมล : Piyapong50@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ความคุ้มค่าของการลงทุนต่อการเลือกใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วรพจน์ งามชมภู "อาจารย์ประจำสาขา วิศวกรรมการจัดการ " มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2 ธัชชัย เทพกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 ศิวดล กัญญาคำ "อาจารย์ประจำสาขา วิศวกรรมการจัดการ " มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
4 วสวัชร นาคเขียว อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 วรพจน์ เสรีรัฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 วาปี มโนภินิเวศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ชวิศ บุญมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 ณรงค์ เพชรชารี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 อรรฆพจน์ วงศ์พึ่งไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 อลงกต ลิ้มเจริญ แก้วโชติช่วงกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/06/2553 ปัจจุบัน มหาวิยาลัยพะเยา ครูปปฏิบัติการ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2553 ปริญญาตรี วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-01-10 11:21:01

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-21 15:29:10