นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย อนุกูล สุริยะไชย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย อนุกูล สุริยะไชย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Anukul Surivachai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ครูปฏิบัติการ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054466666
  • อีเมล : anukuls31@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ผลของการระบายความร้อนที่มีต่อประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วสวัชร นาคเขียว อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 วรพจน์ เสรีรัฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 วาปี มโนภินิเวศ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 ชวิศ บุญมี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ณรงค์ เพชรชารี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 อรรฆพจน์ วงศ์พึ่งไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 อลงกต ลิ้มเจริญ แก้วโชติช่วงกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 โพธิ จ้าวไพศาล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 วริษา วิสิทธิพานิช อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2555 ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สร้างโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2556-01-10 11:23:05

แก้ไขล่าสุดโดย : กัญญาณัฐ สุวรรโณ 2561-09-21 15:36:52