นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. สาธิต แสงประดิษฐ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. สาธิต แสงประดิษฐ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Lecturer Satith Saengpredit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Change Vector Analysis using Integrated Vegetation Indices for Land Cover Change Detection งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จันทิมา ปกครอง อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 สุดารัตน์ รอดบุญส่ง อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 ณัฏฐพงษ์ สายพิณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 รังสรรค์ เกตุอ๊อต อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 สุรัสวดี ภูมิพานิช นักภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
6 ไพสาล จี้ฟู อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 จตุรวิทย์ เทวธีระรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (วิทยาเขตนครราชสีมา)
8 สุปิยา ปัญญาทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 กิตยุตม์ กิตติธรสกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 ธีรศักดิ์ อุปการ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2544 ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-01-10 15:03:42

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:38:53