นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. สาธิต แสงประดิษฐ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. สาธิต แสงประดิษฐ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Satith Saengpredit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสารสนเทศ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  • โทรศัพท์ : 0-4375-4359
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Change Vector Analysis using Integrated Vegetation Indices for Land Cover Change Detection งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เอกณัฏฐ์ กระจ่างธิมาพร นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 สมศรี สัตนาโค อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 วิทยา สุขสา อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 เยาวเรศ แตงจวง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5 ไพศาล จี้ฟู อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 นิติ เอี่ยมชื่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ชัชพงศ์ ภาชนะพรรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 กมลพร ฉิมพาลี อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 วิภพ แพงวังทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2544 ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-01-10 15:03:42

แก้ไขล่าสุดโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2562-09-10 14:25:22