นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. วีระชัย สายจันทา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. วีระชัย สายจันทา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr WEERACHAI SAIJUNTHA
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
  • โทรศัพท์ : 043-754407
  • อีเมล : tiddeaw2523@yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ความหลากชนิด ปริมาณของนกที่ถูกนำมาปล่อยตามความเชื่อ และสัณฐานวิทยา โครงสร้างทางพันธุกรรมของนกกระติ๊ดขี้หมู ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 พันธุศาสตร์ประชากรและความสัมพันธ์ทางสายวิวัฒนาการของ ตุ๊กแกบ้านในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่าง 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 Opisthorchis viverrini: implications of the systematic of first intermediate hosts, Bithynia snail species in Thailand and Lao PDR 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 Genetic differentiation of Artyfechinostomum malayanum and A. sufrartyfex (Trematoda: Echinostomatidae) based on internal transcribed spacer sequences 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 ปัจจัยของเวลาและชนิดของปลาตัวกลางต่อพันธุศาสตร์ประชากรของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การจำแนกและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพยาธิใบไม้ลำไส้ echinostomes ในประเทศไทย โดยใช้อัลโลไซม์และไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอเป็นเครื่องหมาย 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 The systematics and population genetics of Opisthorchis viverrini sensu lato: Implications in parasite epidemiology and bile duct cancer 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 Genetic characterization of Echinostoma revolutum and Echinoparyphium recurvatum (trematoda: Echinostomatidae) in Thailand and phylogenetic relationships with other isolates inferred by ITS1 sequence 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 Genetic differentiation among populations of Brachytrupes portentosus (Lichtenstein 1796) (Orthoptera: Gryllidae) in Thailand and the Lao PDR: The Mekong River as a biogeographic barrier 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 Exceptionally high prevalence of infection of Bithynia siamensis goniomphalos with Opisthorchis viverrini cercariae in different wetlands in Thailand and Lao PDR 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 Genetic differentiation of Echinostoma revolutum and Hypodereaum conoideum from domestic ducks in Thailand by multilocus enzyme electrophoresis 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 Allozyme analysis of the temporal populations of echinostoma revolutum collected from domestic ducks in Khon Kaen Province, Thailand 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 Opisthorchis viverrini: Implications of the systematics of first intermediate hosts, Bithynia snail species in Thailand and Lao PDR 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 Spatial and temporal genetic variation of Echinostoma revolutum (Trematoda: Echinostomatidae) from Thailand and the Lao PDR 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 Genetic markers for studies on the systematics and population genetics of snails, Bithynia spp., the first intermediate hosts of Opisthorchis viverrini in Thailand 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 Genetic relationships within the Opisthorchis viverrini species complex with specific analysis of O. viverrini from Savannakhet, Lao PDR by multilocus enzyme electrophoresis 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 Genetic variation and relationships of four species of medically important echinostomes (Trematoda: Echinostomatidae) in South-East Asia 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 Impact of temporal changes and host factors on the genetic structure of a population of Opisthorchis viverrini sensu lato in Khon Kaen Province (Thailand) 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 Genetic differentiation of Echinostoma revolutum and Hypodereaum conoideum from domestic ducks in Thailand by multilocus enzyme electrophoresis 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 Multilocus enzyme electrophoresis analysis of Echinostoma revolutum and Echinostoma malayanum (Trematoda: Echinostomatidae) isolated from Khon Kaen Province, Thailand 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 Biological variation within opisthorchis viverrini sensu lato in Thailand and Lao PDR 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 Impact of temporal changes and host factors on the genetic structure of a population of Opisthorchis viverrini sensu lato in Khon Kaen Province (Thailand) 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 Mitochondrial DNA sequence variation among geographical isolates of Opisthorchis viverrini in Thailand and Lao PDR, and phylogenetic relationships with other trematodes 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 Genetic variation at three enzyme loci within a Thailand population of Opisthorchis viverrini 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 Enzyme markers to identify and characterize Opisthorchis viverrini in Thailand and Laos. 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 Evaluation of PCR based copro-diagnosis of human opisthorchiasis. 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 Evidence of a species complex within the food-borne trematode Opisthorchis viverrini and possible co-evolution with their first intermediate hosts. 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 Enzyme markers to identify and characterize Opisthorchis viverrini in Thailand and Lao PDR 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 Evaluation of PCR based coprodiagnosis of human opisthorchiasis 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 Genetic markers for the identification and characterization of Opisthorchis viverrini, a medically important food borne trematode in Southeast Asia 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 Genetic structure inferred from mitochondrial 12S ribosomal RNA sequence of Oncomelania quadrasi, the intermediate snail host of Schistosoma japonicum in the Philippines งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 Genetic variation of Indoplanorbis exustus (Gastropoda: Plaorbidae), intermediate host of foodborne trematodes in Southeast Asia งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 Hematology, cytochemistry and ultrastructure of blood cells in fishing cat (Felis viverrina) งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 Mitochondrial DNA sequences of 37 collar-spined echinostomes (Digenea: Echinostomatidae) in Thailand and Lao PDR reveals presence of two species: Echinostoma revolutum and E. miyagawai. งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 Intron sequence of the taurocyamine kinase gene as a marker to investigate genetic variation of Paragonimus species in Japan and the origins of triploidy in P-westermani งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 Misoprostol increases Hyaluronan in the sheep cervix. งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
37 The effects of seed coating substances on chemical and biochemical properties of rice seeds cv.KDML 105 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
38 Evidence of a species complex within the food-borne trematode Opisthorchis viverrini and possible co-evolution with their first intermediate hosts งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
39 Clonorchis, Opisthorchis, and Metorchis งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
40 A singleplex real-time fluorescence resonance energy transfer PCR with melting curve analysis for the differential detection of Paragonimus heterotremus, Echinostoma malayanum and Fasciola gigantica eggs in faeces งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
41 Food Process Engineering; Findings from S. Wiriyaumpaiwong and co-authors broaden understanding of food process engineering งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
42 Novel DNA marker for population genetic study of lung fluke, Paragonimus spp. in Japan งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณรงค์ นวลเมือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 อักษรากร คำมาสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 เบญจลักษณ์ ทองช่วย อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 ทิพย์ภาพร บัวเลิง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 ปิยะนุช ฐิติวุฒิเกียรติ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 วรรณฉัตร ใจยะสัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 ผุสดี แผ่นสุวรรณ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
9 วันทณี หาญช้าง รองหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ณัฐพสิษฐ์ ชัยอนันต์กุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
12/01/2551 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2542 ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2550 ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ ชีวเคมีทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-01-10 16:16:09

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:39:22