นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist.Professor.Dr. Sirirat Deeseelatham
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองคณบดีคณะเทคโนโลยีฝ่ายวิจัยและศิลปวัฒนธรรม
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์ : 0-4372-1728
  • อีเมล : sirirat.d@msu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ศักยภาพของการใช้ไรน้ำนางฟ้าไทยในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 ศักยภาพของการใช้ไรน้ำนางฟ้าไทยในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 Bacterial inhibition and antioxidant activity of kefir produced from Thai jasmine rice milk 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 รายงานการวิจัยเรื่องการแปรรูปและคุณค่าทางโภชนาการของใบย่านาง สำเร็จรูป 2544 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสารสกัดใบขัดมอญและใบช้าพลู ในการ ต้านเชื้อแบค ทีเรีย 2543 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 รายงานการวิจัยเรื่ององค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้ง แบคทีเรียก่อโรคของแพงพวยน้ำ เพื่อพัฒนาเป็นยารักษาโรค 2543 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 รายงานการวิจัยเรื่องผลของเห็ดในอันดับ Aphyllophorales ในการยับยังเชื้อราบางชนิดที่ปนเปื้อนง่าย 2542 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 รายงานการวิจัยเรื่องสภาวะที่เหมาะสมในการเจริญของเส้นใยเห็ดป่ากินได้ บางชนิดในภาคอีสานเพื่อการผลิตโปรตีนจากเส้นใยเห็ด 2542 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 รายงานการวิจัยเรื่องการทดสอบฤทธิ์ต้านแบคทีเรียก่อโรคของแพงพวยน้ำ 2541 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 รายงานการวิจัยเรื่องการตรวจหาฤทธิ์ความเป็นพิษของวัชพืชต่อแบคทีเรียก่อโรค 2540 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การผลิตเอนไซม์ไซเลนเนสจากฟางข้าวโดยเชื้อแบคทีเรียผสม 2536 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 Characteristics of Thai Pigmented Rice Milk Kefirs with Potential as Antioxidant and Anti-Inflammatory Foods งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 effects of kefir fermentation on antioxidant activities (in vitro) and antioxidative stress (in vitro) of three thai rice milk varieties prepared by ultrasonication technique งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 รณชัย ปรารถนาผล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 จุไรรัตน์ เม้ากำเนิด อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ประเสริฐ หาญเมืองใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 อำพิน กันธิยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ศศิธร วงศ์เรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 จุฑาภรณ์ ชนะถาวร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 นิรันดร์ เอกศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ศิริพร ศิริอังคณากุล อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
06/01/2550 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2536 ปริญญาตรี เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
2540 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549 ปริญญาเอก เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-01-11 11:23:07

แก้ไขล่าสุดโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2561-03-14 14:02:47