นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. อิสราภรณ์ สมบุญวัฒนกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Isaraporn Sombunwatana
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 0-4372-1728
  • อีเมล : Isaraporn.s@msu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวก่ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสภาพปลอดเชื้อ และการสะสมแอนโทไซยานินในสภาวะที่เหมาะสม 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 ผลยับยั งของสารสกัดจากตะไคร้ต่อเชื อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรกโนส ของพริก และอายุการเก็บของ สาร 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 ผลยับยั้งสารสกัดจากสาบแร้งสาบกา แมงลัก และตะไคร้ต่อเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรกในโนสของพริก และอายุการเก็บของสาร 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สารความหอม 2AP ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยใช้เทคนิคเฮดสเปสแก๊สโครมาโตกราฟีแมสสเปคโตรเมทรี 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 Proline biosynthetic gene expression in tissue cultures of rice (Oryza sativa L.) in response to saline treatment 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2 รณชัย ปรารถนาผล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 จุไรรัตน์ เม้ากำเนิด อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 ประเสริฐ หาญเมืองใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 อำพิน กันธิยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 ศศิธร วงศ์เรือง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 จุฑาภรณ์ ชนะถาวร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 นิรันดร์ เอกศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
10 ศิริพร ศิริอังคณากุล อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
12/10/2546 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2537 ปริญญาตรี เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
2545 ปริญญาโท เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
2552 ปริญญาเอก เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-01-11 11:35:51

แก้ไขล่าสุดโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2560-08-23 11:52:41