นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ขวัญเรือน นาคสุวรรณ์กุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ขวัญเรือน นาคสุวรรณ์กุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist.Prof.Dr. Khwanruan NAKSUWANKUL
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 รหัสแถบดีเอ็นเอและอนุกรมวิธานของไลเคนกลุ่ม Thelotremoid Graphidaceae (Ascomyoota: Ostropales) ในประเทศไทย 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 Two new species and a new record of Lecanora sensu stricto (Lecanoraceae, Ascomycota) from India 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 A taxonomic survey of Lecanora sensu stricto in Thailand (Lecanoraceae; Ascomycota) 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 อนุกรมวิธานและวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลของไลเคนวงศ์ Lecanoraceae (Ascomycota) ในประเทศไทย 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 ความหลากชนิดและสารธรรมชาติของไลเคนสกุล Lecanora ในภูผาขาม จังหวัดมุกดาหาร 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนวงศ์ Lecanoraceae (Ascomycota) ในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 Thelotremoid lichen species recently described from Thailand : a reevaluation. 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 A new species and new records of Lecanora (Lecanoraceae, Ascomycota) from south-east Asia 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 A taxonomic survey of Lecanora sensu stricto in Thailand (Lecanoraceae; Ascomycota) 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 Morphological and molecular evidence place Maronina into synonymy with Protoparmelia (Ascomycota, Lecanorales) 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 Morphological and molecular evidence places Maronina into synonymy with Protoparmelia (Ascomycota: Lecanorales) 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 One hundred new species of lichenized fungi: a signature of undiscovered global diversity . 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 Phylogenetic position of the foliicolous genus Chroodiscus (Ostropales, Ascomycota) inferred from nuclear and mitochondrial ribosomal DNA sequences . 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 การใช้ไลเคนเป็นดัชนีบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อมในพื้นที่ชุ่มน้ำ จังหวัดมหาสารคาม 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 New or otherwise interesting lichens from the tropics, including the lichen genus Ramboldia in Thailand. 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 Ocellularia gyrostomoides belongs to the genus Schizoxylon (Stictidaceae, Ascomycota). 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 Further observations on the genus Maronina, with descriptions of two new taxa from Thailand 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 Additional lichen records from Thailand 1. Loxospora lecanoriformis (Sarrameanaceae). 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 A new terricolous species of Gyalidea (Gomphillaceae, Ascomycota) from Fiji. 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 Four new taxa of Chroodiscus (thelotremoid Graphidaceae) from Southeast Asia 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 Historical biogeography and phenotype-phylogeny of Chroodiscus (lichenized Ascomycota: Ostropales: Graphidaceae) . 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 Rolueckia (Ostropales: Gomphillaceae), a new genus of foliicolous lichens. 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 New species and new records of foliicolous lichens from Thailand. 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 New or otherwise interesting lichens from the tropics, including the lichen genus Ramboldia in Thailand 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 New species and new records of foliicolous lichens from Thailand 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 Molecular identification of poisonous mushrooms using nuclear ITS region and peptide toxins: A retrospective study on fatal cases in Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ศักดินันท์ นันตัง อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 นฤมล จียโชค รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3 นิษก์นิภา สุนทรกุล รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 รัตนชัย ไพรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 กรณ์กนก อายุสุข รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6 ประเสริฐ หาญเมืองใจ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 อุบลวรรณ อุโพธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 กฤตลักษณ์ ปะสะกวี นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
9 อัจฉราวดี แผนสนิท อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
10 ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/03/2552 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2541 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2545 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2551 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : อาทิตย์ คันทัพไทย 2556-01-11 14:17:49

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:24:07