นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. สุวรรณ หวังเจริญเดช

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. สุวรรณ หวังเจริญเดช
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof.Dr. Suwan Wangcharoendate
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 089-8408217
  • อีเมล : suwan.wang@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 "Dynamic Internal Audit Innovation and Ongoing Firm Survival: An Empirical Study from Thai-Listed Firms" 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 ผลกระทบของความรู้ความสามารถของนักบัญชีที่มีต่อคุณลักษณะบรรษัทภิบาลของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคใต้ 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การจัดทำและการใช้สารสนเทศทางการบัญชี สำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเข้าประชุมทางวิชาการครั้งที่ 2 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การบริหารต้นทุนโลจิสติกส์กับผลกำไรของธุรกิจ SMEs งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การเรียนรู้การสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ ผลลัพธ์ทางการบัญชี: ผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียและผลการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 นวัตกรรมการตรวจสอบภายในเชิงพลวัตรและความอยู่รอดขององค์กรอย่างยั่งยืน: หลักฐานเชิงประจักษ์บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : มุมมองด้านการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพบัญชีไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 ผลกระทบการทำงานเป็นทีมของผู้ตรวจสอบภายในและประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 Corporate Social Responsibility (CSR) Accounting Practices: How does it Affect of ISO 14000 Businesses in Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 กลยุทธ์การบริหารต้นทุนในยุคโลกาภิวัตน์ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การจัดจ้างจากภายนอกกิจการเพื่อตรวจสอบภายในและความสำเร็จของการตรวจสอบที่ี่ยั่งยืน: ตรวจสอบเชิงประจักษ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 หลักการบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ที่เหนือกว่าย่อมส่งผลสำเร็จต่อองค์กรธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 เกรียงไกร นามนัย อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2 ไอลัดดา ผุยชา อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
3 จารุวรรณ เอกสะพัง อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
4 ศิรินทร เลียงจินดาถาวร อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
5 ศิโรช อโนมะศิริ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6 สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 กนกวรรณ ไปเร็ว อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 ศุภสิน สุริยะ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9 สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10 กนกวรรณ มีสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
14/03/2543 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2524 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยสยาม
2548 ปริญญาโท การบัญชีและการจัดการ การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2553 ปริญญาเอก การบัญชีและการจัดการ การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สร้างโดย : อาทิตย์ คันทัพไทย 2556-01-14 10:35:20

แก้ไขล่าสุดโดย : วีรศักดิ์ แก้วเข้ม 2562-09-17 18:08:32