นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Natthiya Buensanteai
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พืชศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Natural plant elicitor-mediated induced of resistance in rice against bacterial leaf blight disease 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การพัฒนาสูตรสำเร็จอิลิซิเตอร์ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตและการชักนำความต้านทานต่อโรคขอบใบแห้งข้าวเกิดจากเชื้อ Xanthomonas oryzae pv.Oryzae 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การพัฒนาสูตรสำเร็จอิลิซิเตอร์ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตและชักนำความต้านทานต่อโรครากปมของเมล่อน 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การพัฒนาสูตรสำเร็จอิลิซิเตอร์เพื่อชักนำความต้านทานต่อโรคแคบขององุ่น 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การศึกษาพันธุกรรมของเชื้อก่อโรคโคนเน่าและหัวเน่าในมันสำปะหลังด้วยเทคนิค Next Generation Sequencing (NGS) 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 บทบาทของอิลิซิเตอร์ต่อการชักนำความต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนสและเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลัง 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 การประเมินประสิทธิภาพสูตรสำเร็จอิลิวิเตอร์เพื่อชักนำความต้านทานต่อโรคเหี่ยวเหลือง (Fusarium wit) ของมะเขือเทศ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 การประเมินประสิทธิภาพอิลิซิเตอร์ในการชักนำความต้านทานต่อโรคหัวเน่า (Cassava root rot disease: CRRD) ของมันสำปะหลัง 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแอนติบอดีบนผิวเฟจเพื่อการตรวจสอบและการสำรวจโรคเน่าเละจากแบคทีเรียของพืชผักตระกูลกะหล่ำในประเทศไทย 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
10 เชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis CaSUT007 ผลิต phytohormone และ extracellular proteins กระตุ้นการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
11 ห้องปฏิบัติการวิจัยโรคพืชและสารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การกระตุ้นระบบความต้านทานขององุ่นให้ต่อต้านการเข้าทำลายของโรคที่เกิดจากเชื้อราด้วยสารไบโอแอคทีพอิลิซิเตอร์ 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
13 การจำแนกและศึกษาลักษณะของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis CaSUT007 ในการผลิตโปรตีน phytase 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
14 การใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคและกระตุ้นการเจริญเติบโตในมันสำปะหลัง 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
15 กลไกการตอบสนองของเชื้อรา Sclerotium rofsii ภายในสภาวะอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง 2554 งานวิจัยที่กำลังทำ
16 การส่งเสริมการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์และฮอร์โมนพืช 2554 งานวิจัยที่กำลังทำ
17 ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียที่มีประโยชน์จากผิวใบมันสำปะหลังในการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas camprestris pv. Manihotis สาเหตุโรคใบไหม้ 2554 งานวิจัยที่กำลังทำ
18 หน่วยวิจัยพัฒนาเฉพาะด้านเทคโนโลยีการผลิตองุ่นและการจัดการโรคองุ่นสำหรับพื้นที่ปลูกองุ่นในประเทศไทย 2554 งานวิจัยที่กำลังทำ
19 หน่วยวิจัยและพัฒนาเฉพาะทางด้านองุ่นและการสร้างมูลค่าเพิ่ม 2549 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 พีรญา รัตนจันท์วงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ณัฐวุฒิ สมยาโรน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 วิราพร โชติปัญญา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 แหวนพลอย จินากูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6 จิตรา ตีระเมธี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 กุลภักดิ์ กองสุวรรณกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8 สุนทร สุขสราญจิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ อาจารยื มหาวิทยาลัยพะเยา
10 ปิยะวดี โรหิตารชุน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
31/12/2549 29/12/2551 Kasetsart University Guest lecturer and laboratory instructor
30/12/2550 29/12/2551 Kasetsart University Research Associate
02/01/2551 27/10/2553 France Postdoctoral Research Associate
30/12/2552 ปัจจุบัน Suranaree University of Technology Lecturer at School
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2546 ปริญญาตรี School of Crop Production Technology Crop Production Technology Suranaree University of Technology
2548 ปริญญาโท School of Crop Production Technology Crop Production Technology Suranaree University of Technology, Thailand
2551 ปริญญาเอก Department of Plant Pathology Plant Pathology Kasetsart University

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : surajit sp 2556-01-14 14:40:31

แก้ไขล่าสุดโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-04-02 09:35:41