นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา เกิดประสพ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รองศาสตราจารย์ ดร. นิตยา เกิดประสพ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Associate prof. Dr. Nittaya Kerdprasop
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การวิเคราะห์ภาพแมมโมแกรมเพื่อวินิจฉัยมะเร็งเต้านมด้วยเทคนิคการปรับปรุงภาพและซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การสังเคราะห์แบบรูปความสัมพันธ์ครอบคลุมจากข้อมูลหลายแหล่งเพื่อสนับสนุนสนเทศศาสตร์สุขภาพแบบกระจาย 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์ด้วยเทคนิคการทำเหมืองความสัมพันธ์ สำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการแพทย์ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์ด้วยเทคนิคการทำเหมืองความสัมพันธ์สำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการแพทย์ 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การพัฒนาเทคนิคชาญฉลาดเพื่อการประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลในงานวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 วิธีการทางวิศวกรรมความรู้เพื่อการรู้จำบริเวณกำหนดรหัสทางพันธุกรรม 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 หน่วยวิจัยวิศวกรรมข้อมูล 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การประมวลผลข้อคำถามเพื่อค้นหารูปแบบที่ปรากฏบ่อย k อันดับแรกด้วยการโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข 2554 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 การเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลข้อคำถามด้วยวิวข้อมูลและโมเดลจากการทำเหมืองข้อมูล 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 โครงการการประมวลผลหลังกระบวนการทำเหมืองข้อมูล 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 โครงการการพัฒนาการทำเหมืองข้อมูลแบบจำแนก 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การพัฒนาซอฟต์แวร์สร้างต้นไม้ตัดสินใจเชิงอุปนัยที่ทนต่อข้อมูลรบกวน 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 อัลกอริทึมและเทคนิคที่เหมาะสมกับการสังเคราะห์โมเดลที่ช่วยวินิจฉัยโรคได้อัตโนมัติ 2544 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 อัลกอริทึมและเทคนิคที่เหมาะสมกับการสังเคราะห์โมเดล ที่ช่วยวินิจฉัยโรคได้อัตโนมัติ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 การประมวลผลหลังกระบวนการทำเหมืองข้อมูล งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 การพัฒนาการทำเหมืองข้อมูลแบบจำแนก งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 การเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลข้อคำถามด้วยวิวข้อมูล และโมเดลจากการทำเหมืองข้อมูล งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จิรารัตน์ เอี่ยมสอาด อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2 ชิตณรงค์ เพ็งแตง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 พจน์ ชัยอ้าย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 ลริศรา สาตะรักษ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
5 โดม โพธิกานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 สันติ บุญทัศนกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
7 ฐิติเดช ตุลารักษ์ วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
8 ภาสกร แช่มประเสริฐ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 คเณศ ถุงออด อาจารย์ประจำภาควิชาวิสวกรรมเมคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 อรยา ปรีชาพานิช ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
29/09/2553 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2542 ปริญญาเอก Computer Science Computer Science Nova Southeastern Univ. Florida, U.S.A.

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : surajit sp 2556-01-14 15:10:47

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:14:27