นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนารัตน์ รัตนพานี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนารัตน์ รัตนพานี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assistant Prof. Dr. Panarat Rattanaphanee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 กระบวนการขึ้นรูปของสารประกอบอนินทรีย์ที่ีลักษณะโครงสร้างเป็นชั้นสำหรับประยุกต์ใช้เครื่องปฏิกรณ์ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 หน่วยวิจัยเทคโนโลยีการผลิตและขนส่งเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การศึกษาองค์ประกอบ ณ สมดุลของสารผสมระหว่างน้ำมันหล่อเย็น NETO-410 กับตัวทำละลายไฮโดรคาร์บอน ออกเทนโนเนนและเดคเคน 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การพัฒนาเครื่องต้นแบบของกระบวนการดูดซับด้วยวิธีสลับความดันที่ใช้ตัวดูดซับจากมันสำปะหลัง สำหรับ แยกน้ำออกจากไอเอทานอล 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การศึกษาประสิทธิภาพการแยกน้ำออกจากสารละลายอะซีโอโทรปของสารอินทรีย์ตัวดูดซับจากมันสำปะหลัง 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จุฑาภรณ์ ชนะถาวร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 กฤษฎา พัชรสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 นฤมล อินทรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4 รวมพร นิคม อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
5 ปณัฐพงศ์ บุญนวล รองหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 นฤมล สีพลไกร อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 พรรณนิภา ดอกไม้งาม อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 ยศฐา ศรีเทพ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 ธนิต เมธีนุกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10 นุศวดี พจนานุกิจ ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/10/2553 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2542 ปริญญาตรี วิศวกรรเคมี วิศวกรรเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2546 ปริญญาโท Engineering Chemical Engineering Lehigh University,
2548 ปริญญาเอก Engineering Chemical Engineering Lehigh University,

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : surajit sp 2556-01-14 15:29:12

แก้ไขล่าสุดโดย : สุภาพร วันทนีย์วรกุล 2561-01-04 14:45:50