นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร. ประโยชน์ คำสวัสดิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร. ประโยชน์ คำสวัสดิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assistant Prof. Flt Lt Dr. Prayoth Kumsawat
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Engineering)
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การบีบอัดสัญญาณ ECG สำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายแบบแอนดรอยด์ต้นทุนต่ำ 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การสร้างคืนภาพความละเอียดสูงยิ่งสำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การออกแบบและพัฒนาอัลกอริทึมการทำลายน้ำภาพสีแบบดิจิตอลสำหรับอุปกรณ์แอนดรอยด์ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 ระบบรายงานสภาวะแวดล้อมในแปลงเกษตรกรรมด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายแบบแอนดรอยด์ต้นทุนต่ำ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับจำลองระบบการชลประทานในไร่มันสำปะหลัง 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 ชุดโครงการ เทคโนโลยี การจัดการดินน้ำและธาตุอาหารพืชสำหรับการผลิตมันสำปะหลัง โครงการย่อยที่ 4 เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับจำลองระบบการชลประทานในไร่มันสำปะหลัง 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 ระบบเฝเฝ้าติดตามอาการง่วงนอนโดยใช้เทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 ระบบเฝ้าติดตามอาการง่วงนอนโดยใช้เทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 การบีบอัดข้อมูลในเครือข่ายตรวจรู้ไร้สายสำหรับประยุกต์ใช้งานด้านเกษตรกรรมด้วยเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การแสดงตัวตนและระบุตำแหน่งรถไฟฟ้าโดยใช้ RFID 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 เทคนิคการทำภาพพิมพ์ลายน้ำดิจิตอลแบบทนทานโดยใช้เครือข่ายประสาทเทียม 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การพัฒนาเทคนิคการทำลายน้ำสำหรับสัญญาณเสียงดิจิตอลแบบเวลาจริง 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 การทำลายน้ำดิจิตอลสำหรับภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 การทำลายน้ำสัญญาณเสียงดิจิตอลโดยใช้เทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 หน่วยวิจัยการประมวลผลสัญญาณและสัญญาณภาพ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 การทำลายน้ำสัญญาณเสียงดิจิตอลแบบทนทานโดยใช้การแปลงมัลติเวฟเล็ต 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 การพัฒนาเทคนิคการทำภาพพิมพ์ลายน้ำดิจิตอลโดยใช้ข้อมูลชีวมาตร 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 โครงการเครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติแบบดิจิตอลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2544 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 โครงการการประหยัดพลังงานในกระทะไฟฟ้า 2542 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 การทำลายน้ำสัญญาณเสียงดิจิตอลแบบทนทาน โดยใช้การแปลงมัลติเวฟเล็ต งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ หัวหน้าสถานนวัตกรรมวิศวศึกษา และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2 ทศพล บุญเกิน อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3 อิสริยพร หลวงหาญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 ฐิติเดช ตุลารักษ์ วิศวกรนิวเคลียร์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
5 เศรษฐวิทย์ ภูฉายา ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6 เสกสรรค์ ใหลตระกูล อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7 สมศักดิ์ วาณิชอนันต์ชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8 วิภาวี หัตถกรรม หัวหน้าสถานพันธกิจสากลสัมพันธ์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9 รังสรรค์ ทองทา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10 รังสรรค์ วงศ์สรรค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/10/2553 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2536 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ
2541 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2549 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : surajit sp 2556-01-14 16:29:10

แก้ไขล่าสุดโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2563-05-19 15:04:46