นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร. ประโยชน์ คำสวัสดิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอก ดร. ประโยชน์ คำสวัสดิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assistant Prof. Flt Lt Dr. Prayoth Kumsawat
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรคมนาคม
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การบีบอัดสัญญาณ ECG สำหรับเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายแบบแอนดรอยด์ต้นทุนต่ำ 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การสร้างคืนภาพความละเอียดสูงยิ่งสำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การออกแบบและพัฒนาอัลกอริทึมการทำลายน้ำภาพสีแบบดิจิตอลสำหรับอุปกรณ์แอนดรอยด์ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 ระบบรายงานสภาวะแวดล้อมในแปลงเกษตรกรรมด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายแบบแอนดรอยด์ต้นทุนต่ำ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับจำลองระบบการชลประทานในไร่มันสำปะหลัง 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 ชุดโครงการ เทคโนโลยี การจัดการดินน้ำและธาตุอาหารพืชสำหรับการผลิตมันสำปะหลัง โครงการย่อยที่ 4 เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับจำลองระบบการชลประทานในไร่มันสำปะหลัง 2557 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 ระบบเฝเฝ้าติดตามอาการง่วงนอนโดยใช้เทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 ระบบเฝ้าติดตามอาการง่วงนอนโดยใช้เทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 การบีบอัดข้อมูลในเครือข่ายตรวจรู้ไร้สายสำหรับประยุกต์ใช้งานด้านเกษตรกรรมด้วยเทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การแสดงตัวตนและระบุตำแหน่งรถไฟฟ้าโดยใช้ RFID 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 เทคนิคการทำภาพพิมพ์ลายน้ำดิจิตอลแบบทนทานโดยใช้เครือข่ายประสาทเทียม 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การพัฒนาเทคนิคการทำลายน้ำสำหรับสัญญาณเสียงดิจิตอลแบบเวลาจริง 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 การทำลายน้ำดิจิตอลสำหรับภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 การทำลายน้ำสัญญาณเสียงดิจิตอลโดยใช้เทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 หน่วยวิจัยการประมวลผลสัญญาณและสัญญาณภาพ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 การทำลายน้ำสัญญาณเสียงดิจิตอลแบบทนทานโดยใช้การแปลงมัลติเวฟเล็ต 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 การพัฒนาเทคนิคการทำภาพพิมพ์ลายน้ำดิจิตอลโดยใช้ข้อมูลชีวมาตร 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 โครงการเครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติแบบดิจิตอลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 2544 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 โครงการการประหยัดพลังงานในกระทะไฟฟ้า 2542 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 การทำลายน้ำสัญญาณเสียงดิจิตอลแบบทนทาน โดยใช้การแปลงมัลติเวฟเล็ต งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ดำรง เสียมไหม อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 รุศดา แก้วแสงอ่อน อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 กฤษฎา พรรณราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 ฮัง ชี อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 โลรองต์ ปาทริค เมเซคซ์-วาราญาต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 พลวัตน์ เจริญธรขจรชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 คมกฤษ วงษ์ทิมน้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 พลอยขวัญ เหล่าอมต อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/10/2553 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2536 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ
2541 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2549 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : surajit sp 2556-01-14 16:29:10

แก้ไขล่าสุดโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-06-04 10:23:43