นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยาภรณ์ มีสวัสดิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยาภรณ์ มีสวัสดิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Piyaporn Meesawad
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : วิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรคมนาคม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 สายอากาศแถบความถี่กว้างที่ใช้สตริปไดโพลโค้งแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับประยุกต์ใช้ไดเวอร์ซิตีเชิงการโพลาไรซ์ 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 สายอากาศเซกเตอร์โดยใช้ไดโพลพับร่วมกับผนังสะท้อนรูปตัวยูและช่องว่างแถบความถี่แม่เหล็กไฟฟ้า สำหรับการประยุกต์ใช้งานย่านความถี่ 5.8 GHz 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 หน้าต่างประหยัดพลังงานโดยใช้พื้นผิวเลือกความถี่ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การออกแบบแท็กย่านความถี่สูงยิ่งสำหรับติดตั้งบนวัตถุที่ เป็นโลหะหรือของเหลว 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การออกแบบสายอากาศแถวลำดับโดยใช้สตริปไดโพลโค้งบนช่องว่างแถบความถี่แม่เหล็กไฟฟ้า 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การออกแบบสายอากาศลำคลื่นกว้างโดยใช้สตริปไดโพลโค้งลัดวงจรบนระนาบตัวสะท้อน 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การออกแบบตัวป้อนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสายอากาศแถวลำดับสะท้อน 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 สายอากาศแถวลำดับสะท้อนแบบจัดลำคลื่น สำหรับพื้นที่ครอบคลุมซับซ้อน 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 Microstrip reflectarray antenna using backscattering technique 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การจัดสรรบัฟเฟอร์สำหรับโพรโทคอลทีซีพีที่รองรับบริการมัลติมิเดียในโครงข่ายเอทีเอ็ม 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การหาเส้นทางโดยมีเงื่อนไขบนเครือข่าย MPLS 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 เศรษฐวิทย์ ภูฉายา ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 ปัญจพล ไทยปิยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 สำราญ สันทาลุนัย นักวิจัยสาขา โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5 ศรันย์ คัมภีร์ภัทร นักวิจัยสาขา โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6 เภาภัทรา คำพิกุล นักวิจัยสาขา โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 มังคลา ม่วงรัตน์ นักวิจัยสาขา โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8 ศักรินทร์ เชาว์ขุนทด นักวิจัยสาขา โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9 ทนงศักดิ์ งามเจริญ นักวิจัยสาขา โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10 เฉลิมชนม์ ตั้งวชิรพันธุ์ นักวิจัยสาขา โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/10/2553 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2540 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2544 ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : surajit sp 2556-01-14 16:30:36

แก้ไขล่าสุดโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-06-04 10:20:52