นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รองศาสตราจารย์ ดร. มนต์ทิพย์ภา อุฑารสกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รองศาสตราจารย์ ดร. มนต์ทิพย์ภา อุฑารสกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Dr. Monthippa Uthansakul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรคมนาคม
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การออกแบบการก่อรูปลำคลื่นเชิงพิกัดแบบคงที่สำหรับการเชื่อมโยงลงในเครือข่ายเฮทเนท 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 โนดแบบแบ่งสี่ส่วนที่สื่อสารสองทางเต็มอัตราสำหรับเครือข่ายไร้สาย 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การพัฒนาจุดเข้าถึงเครือข่ายแบบแบ่งส่วนสำหรับเครือข่ายไวไฟเพื่อแก้ปัญหาสัญญาณแทรกสอดจากความแออัดของผู้ให้บริการ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การพัฒนาสายอากาศแบ่งส่วนที่มีสัญญาณแทรกสอดระหว่างลำคลื่นต่ำ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การส่งสัญญาณแบบกระจายโดยไม่ใช้การป้อนกลับ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 การก่อรูปลำคลื่นแบบตั้งฉากโดยอาศัยทิศทางการมาถึงของสัญญาณ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งข้อมูลของระบบวายกิกเพื่อรองรับสัญญาณแถบกว้างมาก 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การพัฒนาเทคนิคย่อขนาดสำหรับตัวเชื่อมต่อแบบไฮบริดที่ทำงานในแบรนด์กว้าง 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การออกแบบสายอากาศที่สามารถลดสัญญาณแทรกสอดสำหรับเครื่องโทรศัพท์มือถือ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 เทคนิคการปรับจำนวนการชักตัวอย่างสำหรับการหาทิศทางการมาถึงของสัญญาณ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 จำนวนลำคลื่นที่เหมาะสมสำหรับสายอากาศเก่งในระบบแอลทีอี 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การพัฒนาเทคนิคย่อขนาดสำหรับตัวเชื่อมต่อแบบไฮบริดที่ทำงานในแบนกว้าง 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 การพัฒนาระบบสายอากาศเก่งสำหรับสถานีฐานของไวแมก 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 Low-profile beamforming MIMO systems for WLAN applications 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 การพัฒนาสายอากาศเก่งสำหรับตัวจัดเส้นทางแบบเมชในเครือข่ายเมชไร้สาย 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 การสวิตช์ลำคลื่นโดยใช้สายอากาศเพียงต้นเดียว 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 ระบบสวิตซ์ลำคลื่นแบบอัตโนมัติสำหรับชุดอุปกรณ์วายฟาย 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 ระบบต้นแบบของสายอากาศเก่งที่ทำงานในแบนกว้างโดยใช้ค่าน้ำหนักค่าจริง 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 การพัฒนาสายอากาศแบบสวิทลำคลื่นต้นทุนต่ำสำหรับเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 การพัฒนาระบบสายอากาศเก่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเครือข่ายจีพีอาร์เอส 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 การพัฒนาระบบสายอากาศฉลาดที่ใช้งานในแถบความถี่กว้าง โดยใช้ตัวสร้างลำคลื่นเชิงตำแหน่ง 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 การพัฒนาตัวหาทิศทางของวัตถุโดยใช้ระบบสายอากาศเก่ง 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย โดยใช้สายอากาศเก่ง 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 การสวิตซ์ลำคลื่นโดยใช้สายอากาศเพียงด้นเดียว งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 ระบบต้นแบบของสายอากาศเก่งที่ทำงานในแบนกว้างโดยใช้ค่าน้ำหนักจริง งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 เศรษฐวิทย์ ภูฉายา ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 ปัญจพล ไทยปิยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 สำราญ สันทาลุนัย นักวิจัยสาขา โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5 ศรันย์ คัมภีร์ภัทร นักวิจัยสาขา โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6 เภาภัทรา คำพิกุล นักวิจัยสาขา โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 มังคลา ม่วงรัตน์ นักวิจัยสาขา โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
8 ศักรินทร์ เชาว์ขุนทด นักวิจัยสาขา โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9 ทนงศักดิ์ งามเจริญ นักวิจัยสาขา โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10 เฉลิมชนม์ ตั้งวชิรพันธุ์ นักวิจัยสาขา โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
01/10/2553 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2540 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2542 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550 ปริญญาเอก Engineering Information and Electrical Engineering The University of Queensland

สร้างโดย : surajit sp 2556-01-14 16:33:34

แก้ไขล่าสุดโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-01-18 09:27:44