นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รองศาสตราจารย์ ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รองศาสตราจารย์ ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Dr. Worawat Meevasana
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยตัวเก็บประจุยิ่งยวด (Supercapacitor) เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การพัฒนาศักยภาพการอัดประจุของตัวเก็บประจุยิ่งยวดด้วยเทคโนโลยีควอนตัม 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 ความเข้าใจและการนำเสนอธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของวัสดุขั้นสูงผ่านทางโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ต้นแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสมบัติใหม่ 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การกักเก็บพลังงานที่เพิ่มความจุโดยใช้ปรากฏการณ์ควอนตัมของการบีบอัดอิเล็กตรอนที่มีค่าติดลบ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนเพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาปุ๋ยประสิทธิภาพสูงที่ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ของข้าวและมันสำปะหลัง 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 การศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กและทัศนศาสตร์ในวัสดุขั้นสูงที่อุณหภูมิต่ำ 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการสอนฟิสิกส์ในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าในวัสดุใหม่ที่อุณหภูมิต่ำ 2554 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 การศึกษาชั้นอิเล็กตรอนสองมิติ บนผิวของสารกึ่งตัวนำไฟฟ้า และสารประกอบโลหะออกไซด์ 2553 งานวิจัยที่กำลังทำ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อนุสรณ์ ตองอ่อน ผู้ช่วยคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 ชนิดา บุตรรัตนะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3 ปัฐพงศ์ เทียมตรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4 อารีรัตน์ เมืองแสน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
5 วัชรานนท์ จุฑาจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
6 จุฑาพล จำปาแถม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7 วรุตม์ คุณสุทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8 ภัทรพงศ์ ขำคม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9 วัลลภ หอมระหัด อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10 รัตนาภรณ์ สมฤทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
28/09/2552 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2545 ปริญญาตรี science Physics University of California
2550 ปริญญาโท science Physics Stanford University
2552 ปริญญาเอก Science Physics Stanford University

สร้างโดย : surajit sp 2556-01-15 11:18:49

แก้ไขล่าสุดโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-05-03 11:35:22