นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สรญา แก้วพิทูลย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สรญา แก้วพิทูลย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Dr. Soraya Kaewpitoon, M.D.
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาแพทยศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับด้วย เซสโมเดล 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การเรียนรู้วงจรชีวิตปรสิตผ่านสื่อภาพเคลื่อนไหวของเด็กในพื้นที่เสี่ยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การศึกษาแบบเปลี่ยนผ่านวิทยาการเฝ้าระวังเชิงรุกการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini แบบครบวงจรชีวิตของพยาธิในพื้นที่รอบบึงละหานนา 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับในชุมชนรอบบึงละหานนา ด้วยวิธีทางปรสิตวิทยาแบบเข้มข้นและทางชีวโมเลกกุล 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาปลาร้า-ปลาส้มปลอดพยาธิใบไม้ตับเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งท่อน้ำดี 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
6 การตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้นมินิพาราเซพ โซเวนท์ฟรี พาราสิต 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 การพัฒนาเครื่องมือในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
8 การพัฒนาโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดนครราชสีมา โดยการประยุกต์ทฤษฎีการรับรู้สมรรถภาพแห่งตนและแรงจูงใจ 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
9 ประสิทธิผลของการตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีแบบเข้มข้นมินิพาราเซพ โซเวนท์ฟรีพาราสิต 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
10 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในแรงงานต่างด้าว 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับสาเหตุของมะเร็งท่อน้ำดีและโดยการประยุกต์ใช้ Modified Kato-Katz Kit 2559 งานวิจัยที่กำลังทำ
12 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงสำหรับป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดสุรินทร์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
13 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับของประชากรกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสุรินทร์ 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
14 การประยุกต์ใช้แบบคัดกรองภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ จังหวัดนครราชสีมา 2554 งานวิจัยที่กำลังทำ
15 ประสิทธิผลของไฟโตเอสโตรเจนจากน้ำมันเมล็ดทับทิมในการบรรเทาอาการวัยเพศถอยในผู้สูงอายุ 2554 งานวิจัยที่กำลังทำ
16 ศูนย์วิจัยโรคปรสิต 2554 งานวิจัยที่กำลังทำ
17 หุ่นยนต์และแขนกลควบคุมด้วยระบบไร้สาย 2554 งานวิจัยที่กำลังทำ
18 ภาวะโภชนาการผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา 2553 งานวิจัยที่กำลังทำ
19 ภาวะโภชนาการผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์ 2553 งานวิจัยที่กำลังทำ
20 ความชุกและความหนาแน่นของพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดนครราชสีมา 2553 งานวิจัยที่กำลังทำ
21 พยาธิเข็มหมุดในเด็กก่อนปฐมวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 สิทธิโชค วาดพิมาย อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 วัชรา พิจิตรศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3 อัสดง วรรณจักร อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 สรัสวดี เถลิงศก อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 สรวิศ บุญญฐี อาจารยื มหาวิทยาลัยพะเยา
6 สนธิ มาลกานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
03/09/2553 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สร้างโดย : surajit sp 2556-01-15 12:36:19

แก้ไขล่าสุดโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2561-09-01 10:51:38