นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Channarong Srisuwan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • โทรศัพท์ : 053-942806
  • อีเมล : channarong.sri@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Learning Center for Local Wisdom Recovering through the Sustainable Tourism 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมล้านนาและการบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง 2562 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การจัดการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการรื้อฟื้นภูมิปัญญาสู่วิถีชีวิตสังคมในยุคใหม่ 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ศูนย์กลางในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน และการต่อยอดภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมล้านนา 2561 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 ล้านนากับเพื่อนบ้าน 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 แสงในงานสถาปัตยกรรม หนังสือรวมบทความสถาปัตยกรรม 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
7 AMICIZIA ITALO EUROPA e THAILANDESE - THAI ITALY AND EUROPE FRIENDSHIP 2015 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 แนวทาง (Design Guildline) ในการอนุรักษ์ด้านกายภาพของอาคารเก่า โบราณสถานและย่านชุมชนที่มีคุณค่า ที่มีปัญหาด้านการพัฒนากายภาพ ภายใต้โครงการศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ศูนย์กลางในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ สถาปัตยกรรมในเมืองและชุมชน-60141317993B100 2559 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 พัฒนาการของพุทธสถาปัตยกรรมในประเทศไทย 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การวิจัยเพื่อสำรวจและศึกษาอาคารที่มีคุณค่าในเมืองเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนากับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนาในชุมชน 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
11 การศึกษาผลกระทบการขยายตัวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโดยรอบ 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
12 การประยุกต์ใช้วิธีการสำรวจรังวัดด้วยภาพ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 องค์ประกอบและลวดลายตกแต่งในงานสถาปัตยกรรมล้านนาด้านที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 รวมบทความ เมืองเชียงใหม่ สถาปัตยกรรม และความเชื่อ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 เวียงกุมกาม รูปแบบสถาปัตยกรรมและการสันนิษฐาน 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 สถาปัตยกรรมและความเชื่อ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 พุทธสถาปัตยกรรมล้านนา วัด ผังวัด และงานสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 โครงการ “ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คลังความรู้ในการอนุรักษ์และจัดการภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น สู่สากล-5781G93A1” 2557 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
19 โครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เรื่องที่อยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนเมืองลับแล : ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อพยากรณ์การใช้พลังงานในอาคารประเภทที่อยู่อาศัย กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
21 ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ประเพณี และความเปลี่ยนแปลงของเมืองเขียงใหม่ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 การประยุกต์ใช้วิธีการสำรวจรังวัดด้วยภาพ กับงานสถาปัตยกรรมในประเทศไทย 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 OVERLAY HOUSING PHENOMENON IN HISTORICAL TOWN: CASE STUDY OF WIANG KUM KAM, CHIANG MAI, THAILAND 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 สถาปัตยกรรมวิจักษ์ Architectural Appriceation 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 โฟโตแกรมเมตรีกับงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม : ทบทวนองค์ความรู้และความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้กับงานสถาปัตยกรรมไทย. 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 โฟโตแกรมเมตรีกับงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม: ทบทวนองค์ความรู้และความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้กับงานสถาปัตยกรรมไทย 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 ความรู้เรื่องโฟโตแกรมเมตริคในงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม: การศึกษาที่ผ่านมาและความเป็นไปได้ในการนำมาใช้กับการสำรวจงานสถาปัตยกรรมไทย 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 โฟโตแกรมเมตรีกับงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม : ทบทวนองค์ความรู้และความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้กับงานสถาปัตยกรรมไทย 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 เทคนิควิธีในการออกแบบพิพิธภัณฑ์ 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
30 ความคาดหวังของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดนิทรรศการภายในศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
31 โครงการวิจัยเพื่อออกแบบวางผังพื้นที่ประวัติศาสตร์กลางเมืองเชียงใหม่และสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการและเผยแพร่ข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรมล้านนาและศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงภูมิภาค 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 แนวคิดและภูมิปัญญาของการใช้วัสดุและเทคนิควิทยาการก่อสร้างที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมเพื่อศาสนา 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 สถาปัตยกรรมในพื้นที่ประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม : กรณีศึกษา วัดกานโถม 2543 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 ธีรศักดิ์ จินดาบถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 ชัชวิน ศรีสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 ปิยะวัชร ฝอยทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6 สัจจากาจ จอมโนนเขวา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 จิรา ธรรมนิยม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 สุรเชษ ศรีนารา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
02/05/2540 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.
17/06/2555 16/06/2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณบดี
21/07/2559 20/07/2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณบดี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2536 ปริญญาตรี ศิลปะไทย ศิลปะไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2541 ปริญญาโท สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
2554 ปริญญาเอก Architectural Conservation and urbon design Architectural Conservation and urbon design Universita Politecnica delle Marche

สร้างโดย : Jirawat Jerdjamrat 2555-11-29 19:46:14

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2562-03-13 20:31:48