นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. กรุณา รักษวิณ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. กรุณา รักษวิณ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc. Prof. Dr. Karuna Raksawin
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • โทรศัพท์ : 053-942825-8
  • อีเมล : karuna.r@cmu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 “หลากมิติของความสูญเสีย การสร้างสรรค์ และการพัฒนา” การวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานลานสาธารณะเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมศูนย์ราชการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 2561 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 Color Convey Lanna Identity in Lamphun and Chiang Mai Area (Thailand). 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
4 Colours Convey Lanna Identity in Lamphun and Chiang Mai Area. 2560 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
5 การเปรียบเทียบคามชื่นชอบแบบให้ค่าน้ำหนักและความชื่นชอบแบบจัดอันดับของรูปด้านหน้าอาคารบริเวณประตูท่าแพ 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 ศูนย์วิจัยพื้นที่สาธารณะและชีวิตเมือง 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 โครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดปี 2558 : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย 2558 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
9 Revitalization of Asian Public Spaces 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 การประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การประเมินพื้นที่สาธารณะในเมืองเชียงใหม่ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็วกับความเสื่อมล้ำทางรายได้และความเสื่อมถอยทางศิลปกรรมพื้นถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 สีของอาคารย่านประตูท่าแพเพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมืองเชียงใหม่ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 ข้อเสนอแนะการออกแบบตึกแถวล้านนาไทยเพื่อการอนุรักษ์เมืองเชียงใหม่ 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 การเปรียบเทียบความชื่นชอบระหว่างภาพถ่ายและภาพลายเส้นของรูปด้านหน้าอาคาร 2556 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
16 The Comparison of Preference between Architecture Students and Foreigners on the Built Environment in front of the Hue Citadel 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 The Preferences of Architecture Students on the Built Environment in front of the Hue Citadel 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 การประมวลผลภาพดิจิตอลด้านแสงเงาสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา ตึกแถวบน ถนนเจริญราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 การประมวลผลภาพดิจิตอลด้านแสงเงาสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา ตึกแถวบน ถนนเจริญราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
20 การรับรู้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น กรณีศึกษา รูปด้านหน้าตึกแถวเมืองลำปาง 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 การศึกษาความชื่นชอบด้านสุนทรียภาพของสภาพแวดล้อมบริเวณหน้าพระราชวังเว้ ประเทศเวียดนาม 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 ความชื่นชอบรูปด้านหน้าอาคารตึกแถวจังหวัดลำปาง. 2555 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
23 การศึกษาวิวัฒนาการของโบสถ์โปรแตสแตนท์ เพื่อการออกแบบอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึง 150 ปีคริสต์ศาสนา นิกายโปรเตสแตนต์ในภาคเหนือ. 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
24 Form-Based Codes ในงาน Urban Design 2554 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
25 Machizukuri: An Application to Urban Planning of Chiang Mai, Thailand 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 Alternative Disciplinary of Urban Design 2551 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
27 โครงการประเมินทิศทางและแนวทางการแก้ปัญหาโครงการบ้านเอื้ออาทร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 ภูมิปัญญาในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ประเภทที่อยู่อาศัยของจังหวัดเชียงใหม่และหลวงพระบาง 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
29 เส้นทางการท่องเที่ยวแบบจับจ่ายสินค้าศิลปหัตถกรรม 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 ภูมิปัญญาในงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประเภทที่อยู่อาศัยของเชียงใหม่และหลวงพระบาง 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 การเปรียบเทียบภูมิปัญญาในการพัฒนาการของบ้านพื้นถิ่นไทลื้อระหว่างพื้นที่เลือกสรรใน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประเทศไทยกับพื้นที่เลือกสรรในแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 การศึกษาระบบที่โล่งว่างสาธารณะภายในเมืองเชียงใหม่เพื่อการประกอบกิจกรรมนันทนาการระดับเมือง 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ณัฏฐาศักดิ์ ทิษฏิญาณิณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา
3 วรรณวรางค์ รัตนานิคม อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา
4 สยาม ยิ้มศิริ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา
5 วีรพร พงศ์ติณบุตร อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา
6 จรัญ ศรีชัย อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ทวีชัย สำราญวานิช อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา
8 พัทรพงษ์ อาสนจินดา อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา
9 สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2524 ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
2544 ปริญญาโท การออกแบบชุมชนเมือง การออกแบบชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร
2554 ปริญญาเอก Urban Engineering Urban Engineering Osaka City University

สร้างโดย : Jirawat Jerdjamrat 2555-11-29 21:19:55

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-05-31 18:43:41