นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุรัตน์ ภูวานคำ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุรัตน์ ภูวานคำ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Anurat Poowancum
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 พีรญา รัตนจันท์วงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 ณัฐวุฒิ สมยาโรน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 วิราพร โชติปัญญา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 จิตรา ตีระเมธี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 กุลภักดิ์ กองสุวรรณกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
7 สุนทร สุขสราญจิต อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ อาจารยื มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ปิยะวดี โรหิตารชุน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 กัลยาพร กันอิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
04/09/2553 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2544 ปริญญาตรี วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2548 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2551 ปริญญาเอก Science Science Nagaoka University of Technology

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : surajit sp 2556-01-15 13:48:37

แก้ไขล่าสุดโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-06-04 10:18:50