นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุรัตน์ ภูวานคำ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุรัตน์ ภูวานคำ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Asst. Prof. Dr. Anurat Poowancum
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาด้านอื่นๆ สาขาด้านอื่นๆ
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ดำรง เสียมไหม อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2 รุศดา แก้วแสงอ่อน อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 กฤษฎา พรรณราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4 ฮัง ชี อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 โลรองต์ ปาทริค เมเซคซ์-วาราญาต์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 พลวัตน์ เจริญธรขจรชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 คมกฤษ วงษ์ทิมน้อย อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 พลอยขวัญ เหล่าอมต อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
04/09/2553 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2544 ปริญญาตรี วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2548 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2551 ปริญญาเอก Science Science Nagaoka University of Technology

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : surajit sp 2556-01-15 13:48:37

แก้ไขล่าสุดโดย : วิภาดา ศรีอุทธา 2562-06-04 10:18:50