นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Supunnee Junpirom
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จุฑาภรณ์ ชนะถาวร อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 กฤษฎา พัชรสิทธิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3 นฤมล อินทรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
4 รวมพร นิคม อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
5 ปณัฐพงศ์ บุญนวล รองหัวหน้าภาควิชา มหาวิทยาลัยนเรศวร
6 นฤมล สีพลไกร อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 พรรณนิภา ดอกไม้งาม อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
8 ยศฐา ศรีเทพ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 ธนิต เมธีนุกูล อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10 นุศวดี พจนานุกิจ ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
05/09/2553 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2543 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2550 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : surajit sp 2556-01-15 13:54:11

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:11:54