นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. เจริญพร เลิศสถิตธนกร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. เจริญพร เลิศสถิตธนกร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist.Professor Charoenporn Lerdsatittanakorn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Improvement of cooling performance of a compact thermoelectric air conditioner using a direct evaporative cooling system 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 Performance study of a double-pass thermoelectric solar air collector with flat-plate reflectors 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การศึกษาสมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบผสมความร้อนไฟฟ้าโดยใช้เธอร์โมอิเล็กทริกรวมกับตัวรวมรังสีพาราโบลา 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การประเมินความเป็นไปได้เชิงเทคนิคของการเพิ่มสมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ด้วยวัสดุเปลี่ยนสถานะ 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 Comparative investigation of thermoelectric power and cooling modules 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 Performance analyses and economic evaluation of a hybrid thermoelectric solar water heater 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 Thin layer solar drying characteristics of silkworm pupae 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ที่มีวัสดุเก็บสะสมความร้อนร่วมกับชุดดูดความชื้นสำหรับการอบแห้งดักแด้ไหม 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 Thermal comfort study of a compact thermoelectric air conditioner 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 Techno-economical evaluation of a rice husk ash (RHA) based sand-cement block for reducing solar conduction heat gain to a building 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 Experimental performance of a thermoelectric ceiling cooling panel 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 Evaluation of the thermal comfort of a thermoelectric ceiling cooling panel (TE-CCP) system 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 Small fan assisted air conditioner for thermal comfort and energy saving in Thailand 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 Performance analysis of a double-pass thermoelectric solar air collector 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 การลดภาระความเย็นของผนังอิฐบล๊อกมวลเบาที่ทำจากเถ้าแกลบบดกับอาคารที่ใช้ระบบปรับอากาศ 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 การศึกษาสมรรถนะการทำความเย็นของฝ้าเพดานทำความเย็นแบบเทอร์โมอิเล็กตริก 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 Experimental performance of a solar tunnel dryer for drying silkworm pupae 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 Electrical performance analysis and economic evaluation of combined biomass cook stove thermoelectric (BITE) generator 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 Field experiments and economic evaluation of an evaporative cooling system in a silkworm rearing house 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 Techno-economical evaluation of a rice husk ash (RHA) based sand–cement block for reducing solar conduction heat gain to a building 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 ผลกระทบของอุณหภูมิอากาศแวดล้อมและการตั้งค่าของ เทอร์โมสตัดที่มีต่อการสิ้นเปลืองพลังงานของตู้ทำน้ำเย็น 2547 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 รายงานการวิจัยเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนทิ้งของตะเกียงโดยใช้เทอร์โมอิเลคตริก 2546 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 Field Experiments and Economic Evaluation of an Evaporative Cooling System in a Silkworm Rearing House 2545 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 Heat Rejection alternatives for Lamp-Top Thermoelectric Genertor งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 Hybrid photovoltaic thermal (PV/T) - Desiccant integrated infrared drying technique งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 Hybrid producer gas using biomass combined thermoelectric งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 Electricity generation from a solar parabolic concentrator coupled to a thermoelectric module งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 Empirical modeling and the forecasting illuminance/irradiance on horizontal plane using artificial neural network for all sky types at Mahasarakham, Thailand งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 Experimental Investigation of a Wind Ventilator-Increased Drying Efficiency of a Solar Dryer งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 A hybrid thermoelectric solar system for domestic hot water and electricity production งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
31 A study of FGD gypsum from Mae Moh power plant to produce the gypsum board งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 A Sun-Tracking System for a Double-Pass Thermoelectric Solar Air Collector งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 Anti-Acne Activity of Citronella Grass Oil Microemulsion งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
34 Comparative study of a recyclable aluminum cans absorber plate solar air collector with and without thermal storage งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
35 Comparative study of the interlocking block and clay brick masonry building งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
36 Development of cinnamon oil lipid particles as antibacterial agent against skin normal flora งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
37 THE RELATIONSHIPS BETWEEN INTERNAL AUDIT AND QUALITY AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS OF THAI-LISTED FIRMS. งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
38 Performance and economic comparative study of interlocking block and clay brick buildings งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
39 Thermodynamic Analysis of a Compact Thermoelectric Air Conditioner งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
40 การทำความเย็นแบบระเหยสำหรับโรงเลี้ยงหนอนไหม งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
41 Solar drying of silkworm chrysalis using a triangle tunnel drier งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
42 Study of combined rice husk gasifier thermoelectric generator งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
43 Study on Cooling Performance and Thermal Comfort of a Thermoelectric Ceiling Cooling Panel (TE-CCP) System งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
44 Study on the cooling performance and thermal comfort of a thermoelectric ceiling cooling panel system งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
45 Study on the Electrical Performance of Combining Biomass-Fried Cookstove Thermoelecteic (BITE) Generator งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
46 Experimental Study of Air Solar Dryer by Thermal Storage Solar Collector with Desiccant งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
47 Experimental study of the cooling performance of a thermoelectric ceiliin radiant cooling panel งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
48 Improvement of cooling performance of a thermoelectric air cooling system using a vapor chamber heat sink งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
49 สัณฐานวิทยาแผ่นฟันของหอยทากบกไม่มีฝาปิดเปลือก 6 สปีชีส์ในประเทศไทย งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
50 การศึกษาสมรรถนะตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบผสมความร้อนไฟฟ้า โดยใช้เธอร์โมอิเล็กทริก งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
51 ความหลากชนิด ความชุกชุม และถิ่นอาศัยของหอยทากบก ในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตรบนภูโน จังหวัดกาฬสินธุ์ งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ปองพันธ์ โอทกานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2 ปรเมศร์ ปธิเก อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3 สุธรรม อรุณ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
4 จักรพงษ์ จำรูญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
5 สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6 วสันต์ คำสนาม อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9 เอกภูมิ บุญธรรม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10 ตะวัน สุจริตกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
04/03/2545 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2535 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2540 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2544 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-01-17 15:29:21

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-07-26 02:20:09