นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Dr. Keaitsuda Nakprasit
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • โทรศัพท์ : 0-4320-2376
  • อีเมล : kmaneeruk@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การให้สีแบบเท่าเทียมในกราฟบางประเภท 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การระบาดสีจุดยอดแบบเท่าเทียมในบางคลาสของกราฟ 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 การระบายสีแบบเท่าเทียมในผลคูณของกราฟบาง ประเภท 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การให้สีเส้นเชื่อมแบบเข้ม 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 The strong equitable vertex 2-arboricity of complete bipartite and tripartite graphs 0 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 วาจารี วีระ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2 รัชดาภรณ์ ทิมัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3 บุษกร คงละเอียด อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4 ชญานิษฐ์ ศศิวิมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5 สิรีพร สังข์ทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 เกษราภรณ์ แซ่ตั้ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
7 กรวิกา ก้องกุล อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 อลงกรณ์ แซ่ตั้ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 สุวิชา อิ่มนาง อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 ขนิษฐา ธิโนชัย อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
30/09/2549 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2544 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2549 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556-01-23 23:37:17

แก้ไขล่าสุดโดย : ยสินทร ยูงกระสันต์ 2560-09-13 10:27:16