นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. สมชาย มณีวรรณ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. สมชาย มณีวรรณ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assist.Prof.Dr. Somchai Maneewan
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-963553
  • อีเมล : somchaim@nu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การประเมินความเสื่อมและผลการประหยัดตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของตู้แช่แสดงสินค้าแบบกึ่งตั้ง (ตู้แช่เบเกอรี่) 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ
3 การวิจัยพลังงานในอาคาร (ฺBuilding Energy Research) ทุนปริญญาเอก - น.ส.ดารารัตน์ ทองดี 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
4 การศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริกโดยใช้ความร้อนเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย (นายวีระ พันอินทร์) 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 ระบบผสมผสานสำหรับการผลิตไฟฟ้าและความร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สารเปลี่ยนสถานะ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การพัฒนาหลังคาสองชั้นที่มีส่วนประกอบของแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนและสารเปลี่ยนสถานะ 2558 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 การพัฒนา Value Creation เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปีงบประมาณ 2559 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การประเมินค่าวอร์เตอร์ฟุตพรินท์เพื่อการจัดการน้ำในอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 การศึกษาเปรียบเทียบวงจรชีวิตการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
10 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นที่มีวัสดุเปลี่ยนสถานะสำหรับการประยุกต์ที่อุณหภูมิต่ำ 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 สมรรถนะเชิงความร้อนของสารทำงานที่มีของไหลนาโนเป็นส่วนประกอบเพื่อระบายความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การพัฒนาชุดทำความเย็นแบบระเหยจากแผ่นทำความเย็นกระดาษสา โดยใช้เทคนิคอากาศหมุนวน 2552 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 การพัฒนาเชื้อเพลิง RDF-5 จากขยะที่ผ่านการบำบัดแบบเชิงกลชีวภาพ และกากตะกอนน้ำมันดิบ 2552 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
14 การพัฒนาเชื้อเพลิงขยะที่ผ่านกระบวนการบำบัดแบบเชิงกล-ชีวภาพและกากตะกอนน้ำมันดิบ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 การพัฒนาชุดทำความเย็นแบบระเหยจากแผ่นทำความเย็นกระดาษสาโดยใช้เทคนิคอากาศหมุนวน 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 การผลิตถ่านกัมมันต์จากเปลือกมะขามเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวกรองอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมพ่นสีรถยนต์ 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 เครื่องอบแห้งระบบเทอร์โมอิเล็กตริกผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยความทิ้งจากไอเสียและผนังห้องเผาไหม้ชีวมวล (ระยะที่ 1) 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 การศึกษาศักยภาพและพัฒนาพลังงานน้ำเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำยม 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
19 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้า ในระดับตำบล 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
20 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้าในระดับตำบล 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
21 ผนังที่มีค่าการนำความร้อนต่ำ โดยใช้เทคนิคท่อความร้อน 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
22 ผนังที่มีค่าการนำความร้อนต่ำโดยใช้เทคนิคท่อความร้อน 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
23 ผลกระทบของอุทกภัยต่อการจัดหาแหล่งพลังงานในระดับหมู่บ้าน เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
24 อิทธิพลของฟองอากาศที่มีต่อสมบัติทางกายภาพของอิฐมวลเบา 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
25 ผลกระทบของอุทกภัยต่อการจัดหาแหล่งหลังงานในระดับหมู่บ้าน : กรณีศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
26 การศึกษาเชิงลึกและประชาสัมพันธ์พื้นที่ที่มีศักยภาพผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำขนาดเล็กพื้นที่ลุ่มน้ำยม 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
27 การพัฒนาเชื้อเพลิง RDF-5 จากขยะที่ผ่านกระบวนการบำบัดแบบเชิงกลชีวภาพร่วมกับกากตะกอนน้ำมันดิบ 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
28 การพัฒนาและออกแบบแผ่นเซลล์กระดาษสาสำหรับการทำการความเย็นแบบระเหย 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
29 การพัฒนาและออกแบบแผ่นเซลล์กระดาษสาสำหรับการทำความเย็นแบบระเหย 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
30 เครื่องอบแห้งระบบเทอร์โมอิเล็กตริกผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยความร้อนทิ้ง จากไอเสียและผนังห้องเผาไหม้ชีวมวล (ระยะที่ 1) 2549 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
31 ผลกระทบของอุทกภัยต่อการจัดหาแหล่งหลังงานในระดับหมู่บ้าน : กรณีศึกษา จังหวัด อุตรดิตถ์ 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
32 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกระดาษสาสำหรับระบบทำความเย็นแบบระเหย 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
33 การศึกษาผลกระทบของสารทำงานต่ออัตราการระบายความร้อนของท่อความร้อน 2548 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 จริยา พิชัยคำ อาจารย์ ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2 อับดุลมุตตา ธาตรีบุตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3 จารุ จุติมูสิก อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 ศศิพร ประเสริฐปาลิฉัตร อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
5 กรกนก อุบลชลเขต อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
6 นุชจิรา ดีแจ้ง อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 อารักษ์ กลิ่นบำรุง อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ศุภกร จันเลน อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 สุจินต์ หาญสิทธิสุนทร ผู้จัดการเทคนิค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10 ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด Dr. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15/02/2548 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2540 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2543 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2556-01-29 16:39:05

แก้ไขล่าสุดโดย : มนทิรา มีขำ 2561-09-17 16:23:49