นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. นรินทร์ เพชร์โรจน์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. นรินทร์ เพชร์โรจน์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) : Assoc.Prof.Dr. Narin Petrot
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา (ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและการวิจัย)
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-963252
  • อีเมล : narinp@nu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขาความเชี่ยวชาญ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์
เรื่องที่สนใจ
นอนลิพชิดเชียน
ผลงานวิจัย
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รุ่นที่ 19 - น.ส.พรพิมล บริวัน 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
2 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของปัญหาเสมือนอสมการการแปรผันบนคลาสของเซตปรับเรียบใกล้เคียง 2559 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 ขั้นตอนวิธีสำหรับการหาคำตอบของปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคอนเวกซ์โดยปราศจากฟังก์ชันบังคับเชิงคอนเวกซ์ 2558 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 ขั้นตอนวิธีสำหรับการหาผลเฉลยของอสมการการแปรผันแบบแยกเหนือบางเซตจุตตรึง 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
5 การมีอยู่จริงของค่าเหมาะสมที่สุดสำหรับตัวดำเนินการอนัตตาบนเซตของความสัมพันธ์บางส่วน 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมของการส่งบนวิภัชนัยซึ่งถูกกำหนดโดยการอิงระยะทางซูพรีมัมในปริภูมิอิงระยะทางบริบรูณ์ 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
7 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (น.ส.พรทิพย์ พรหมศิลป์ชัย) 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 เงื่อนไขที่เพียงพอสำหรับทฤษฎีบทจุดตรึงซึ่งถูกกำหนดโดยระยะทางอย่างอ่อนบนปริภูมิอิงระยะทาง 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
9 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นายวรุฒ ศักดิ์ศิริกุล) 2555 งานวิจัยที่กำลังทำ
10 การมีอยู่จริงและระเบียบขั้นตอนวิธีสำหรับคำตอบของปัญหาอสมการการแปรผันวิภัชนัยแบบสุ่มวางนัยทั่วไป 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
11 การหาคำตอบสำหรับปัญหาอสมการการแปรผันวางนัยทั่วไปสำหรับการส่งวิภัชนัย 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
12 การมีอยู่จริงและขั้นตอนวิธีแก้ปัญหาสำหรับระบบอสมการการแปรผันผนวกวิภัชนัยแบบสุ่ม 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
13 รากของตัวดำเนินการทางเดียวแบบเข้มและอสมการการแปรผันวางนัยทั่วไปและการประยุกต์ 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
14 วิธีการหาคำตอบของปัญหาอสมการการแปรผันวิภัชนัยแบบสุ่ม 2553 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
15 คุณสมบัติเรขาคณิตของปริภูมิบานาค 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
16 การสร้างจุดตรึงโดยการส่งแบบ ? - เฮมิคอนแทรคทีฟที่ไม่สอดคล้องเงื่อนไขของลิพซิตแบบหลายค่า 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
17 ทฤษฎีการลู่เข้าสำหรับคำตอบร่วมของปัญหาอสมการแปรผันและปัญหาจุดตรึง 2550 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
18 ทฤษฎีบทการลู่เข้าอย่างอ่อนและอย่างเข้มของกระบวนการกระทำซ้ำแบบอิชิกาวาสำหรับการส่งแบบนอนลิพชิตเชียน 2549 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ

นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง
# ขื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
1 ชาติไทย ไทยประยูร อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2 สินีนาฏ ศรีมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
3 ดวงกมล ผลเต็ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 สืบกุล กาญจนสุกร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ธีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 ณัฐวุฒิ พลอาสา อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ชนม์เจริญ ชัยรัตน์สิริพงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10 จันทวรรณ น้อยศรี อาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประวัติการทำงาน
เริ่มทำงาน ถึงวันที่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
11/03/2544 ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารย์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษา ระดับการศึกษา คณะ สาขาวิชา ชื่อสถาบัน
2542 ปริญญาตรี การศึกษาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2544 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2548 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2556-01-29 23:43:47

แก้ไขล่าสุดโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2562-02-10 12:46:17