นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. ศิริพร โอโกโนกิ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. ศิริพร โอโกโนกิ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Assoc.Prof.Dr. Siriporn Okonogi
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-944343
  • Email : sirioko@pharmacy.cmu.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การเพิ่มการละลายของตัวยาไพรอกซิแคมโดยเทคนิคการกระจายตัวของของแข็งบนพื้นผิว - งานวิจัยที่ทำสำเร็จ