นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Assist.Prof.Dr. Kanokwan Srisupornkornkool
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้าภาควิชา
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-966385
  • Email : k_srisupornkornkool@hotmail.co
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -