นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. กรองกาญจน์ ชูทิพย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. กรองกาญจน์ ชูทิพย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Assist.Prof.Dr. Krongkarn Chootip
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 055-964658
  • Email : krongkarnc@nu.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 โครงการ : ผลของสารสกัดรากพุดจีบต่อระดับไขมันในเลือด และระบบไหลเวียนโลหิตในหนู 2551 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ