นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ศ.ดร. วีระพล จันทร์ดียิ่ง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ศ.ดร. วีระพล จันทร์ดียิ่ง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Prof.Dr. Verapol Chandeying
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์ : 0-7428-7053
  • Email : verapol.c@psu.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -