นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. นันทา เป็งเนตร์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. นันทา เป็งเนตร์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Miss Nanta Pengnet
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -