นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ปาริชาต นิลวิเชียร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ปาริชาต นิลวิเชียร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Dr. Parichart Ninwichian
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์ : 0-7735-5453
  • Email : PARICHART@psu.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -