นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. กนกพร สังขรักษ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. กนกพร สังขรักษ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Asst.Prof.Dr. Kanokphorn Sangkharak
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : เลขที่ 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • โทรศัพท์ : 074-609600 ต่อ 2355 , 086-5307304
  • Email : skanokphorn@yahoo.com
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -