นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. ธนพล อยู่เย็น

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. ธนพล อยู่เย็น
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Dr. Thanapon Yooyen
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Fillet Quality of Asian Seabass Lates calcarifer (Bloch, 1790) Grown in Monoculture and Co culture Systems in Freshwater Earthen ponds - งานวิจัยที่ได้การรับการตีพิมพ์
2 การเจริญเติบโต ผลผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงปลากะพงขาวในบ่อ ดินน้ำจืดด้วยระบบต่างกัน 2559 งานวิจัยที่ได้การรับการตีพิมพ์
3 การฟื้นฟูพันธุ์ปลาน้ำจืด ในคลองป่าพะยอม - งานวิจัยที่ได้การรับการตีพิมพ์