นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ โอทอง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงศ์ โอทอง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Asst.Prof.Dr. Sompong O-Thong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 222 ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
  • โทรศัพท์ : 0887906992
  • Email : sompong.o@gmail.com
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การวิจัยและพัฒนาระบบบำบัดไนโตรเจนที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแบบน้ำหมุนเวียน 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
2 การวิจัยและพัฒนาระบบบำบัดไนโตรเจนที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแบบหมุนเวียน 2555 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
3 In search of molecular scale devices: Theoretical study of linearly fused straight single-walled carbon nanotube junctions based on the pentagon/heptagon pair defects 2557 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
4 การผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพจากการย่อยสลายร่วมแบบไร้อากาศของนำ้ทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มและสาหร่ายพุงชะโด 2560 งานวิจัยที่กำลังทำ
5 การผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่าย Chlorella sp. พลังงานชีวมวลโดยการย่อยสลายด้วยความร้อนแบบไม่ใช้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
6 การผลิตแก๊สชีวภาพจากกระบวนการย่อยสลายร่วมสองขั้นตอนแบบไร้อากาศระหว่างสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่และน้ำเสียโรงงานผลิตน้ำยางข้น 2556 งานวิจัยที่กำลังทำ
7 Optimization of ethanol production from food waste hydrolysate by co-culture of Zymonas mobilis and candida shehatae under non-sterile condition 2556 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
8 การผลิตเซลลูโลสจากน้้าคั้นยอดปาล์มน้้ามันโค่นทิ้งเพื่อการปลูกใหม่โดยเชื้อ Acetobacter xylinum TISTR 086 - งานวิจัยที่ได้การรับการตีพิมพ์
9 Lactic acid production from mimic hemicellulose hydrolysates of oil palm trunk by Lactobacillus spp. 2559 งานวิจัยที่ได้การรับการตีพิมพ์
10 Microbial community analysis of thermophilic mixed culture sludge for biohydrogen production from palm oil mill effluent 2557 งานวิจัยที่ได้การรับการตีพิมพ์
11 Optimization of ethanol production from food waste hydrolysate by co-culture of Zymomonas mobilis and Candida shehatae under non-sterile condition 2557 งานวิจัยที่ได้การรับการตีพิมพ์
12 การคัดเลือกสายพันธุ์เชื้อแลคโตแบซิลลัสเพื่อใช้เป็นโปรไบโอติกสำหรับผู้ป่วยท้องเสียเรื้อรัง 2554 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ