นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Asst.Prof.Dr. Charin Techapun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองอธิการบดี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  • โทรศัพท์ : 053-948201,8220
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การพัฒนาสารช่วยเอนกประสงค์ชนิดใหม่ สำหรับการผลิตยาเม็ดจากแป้งมันสำปะหลังโดยเทคนิคพ่นแห้ง - งานวิจัยที่ทำสำเร็จ